Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
24-05-2012 

Jacht op Fierste Ljepper geopend

AMSTERDAM–De polsstok mag weer uit het vet. Red Bull Nederland opent deze week voor de derde keer in successie de jacht op Nederlands Fierste Ljepper, de beste polsstokverspringer van het land. En niet alleen de profs, ook amateurs mogen een sprongetje wagen.

lees meer >>

21-05-2012 

Fierljeppers begjinne sterk

De earste fierljepwedstriid fan 2012 leveren twa prachtige rekôrs op. Bart Helmholt wûn de topklasse mei 20.16. Safier waard noch nea ljept by de iepening fan it seizoen. Ysbrand Galama waard twadde mei 19.16.

lees meer >>

21-05-2012 

Verrassend goede opening ljepjaar

BUITENPOST – Wie anders dan Bart Helmholt won zaterdagavond inBuitenpost de openingswedstrijd van het Friese fierljepseizoen.Met een gespannen blik in de ogen wandelde Bart Helmholt al om kwart over zes het fierljepterrein in Buitenpost op.

lees meer >>

19-05-2012 

RED BULL FIERSTE LJEPPER GOES BREDA

Red Bull gaat dit jaar weer op zoek naar de ‘fierste ljepper’ van het land. Voor de eerste keer beneden de rivieren. Wie springt het verste met behulp van een lange polsstok, van een hoge schans, over het water, in een zandbed? Op zaterdag 16 juni worden tijdens Red Bull Fierste Ljepper de beste fierljeppers bij het Spanjaardsgat in Breda uitgedaagd verder dan ooit te springen. Maar ook jij kunt je inschrijven om een sprong te wagen… ben jij die held op stokken?

lees meer >>

19-05-2012 

Er boven cirkelen en delegeren

Heel verrassend was hetniet. Jouke Jansmawerd enkele weken geleden als interim-voorzitter van het FLB (Frysk Ljeppersboun) gepresenteerd.,,Zowel in de vergadering vande afdelingsvoorzitters als in hetFLB-hoofdbestuur was een hitlijstje geformeerd.

26-04-2012 

CIOS Heerenveen start uniek fierljepproject

HEERENVEEN - Met financiële ondersteuning van de Provincie Fryslân, start CIOS Heerenveen dit voorjaar met een uniek fierljepproject. De Provincie Fryslân wil de Fryske Sporten verankeren in het onderwijs.

Lees meer
HEERENVEEN - Met financiële ondersteuning van de Provincie Fryslân, start CIOS Heerenveen dit voorjaar met een uniek fierljepproject. De Provincie Fryslân wil de Fryske Sporten verankeren in het onderwijs.

Aanleiding:
Het fierljeppen is op dit moment een sport in opkomst en wordt in de huidige sportwereld geassocieerd met innovatie, spektakel en moderne sportbeleving.In lokale en landelijke media is de sport alom vertegenwoordigd. De huidige trend is dat de sport constant en in de volle breedte - polsstokken, accommodaties, competitievormen, kleding en trainingsmethoden - vernieuwt.
Het FLB, frysk ljeppers boun, is hierin stuwend bezig. Het resultaat van de inspanningen is dat het fierljeppen onder de jeugd een zeer populaire sport is geworden. In sudwest fryslan is het zelfs met grote voorsprong, 250 aanmeldingen in het “sportsnuffelproject”, de meest gewilde sport voor een kennismakingsles.

Het nadeel van deze ontwikkeling is dat de verenigingen moeite hebben om genoeg, goed opgeleid kader te vinden om deze toestroom goed op te vangen
Het CIOS Heerenveen hanteert de visie “Opleiden, activeren, op gang helpen, stimuleren, begeleiden en uit handen geven” en streeft in het fierljepproject de volgende doelstelling na: Opleiden van kader om, met name jeugdleden, kwalitatief goed op te leiden. Hiervoor is het eerst noodzakelijk cursisten van het CIOS Heerenveen te interesseren voor de sport. Daarvoor worden in de komende maanden kennismakingslessen aan alle cursisten uit het eerste jaar gegeven.

Bij voldoende interesse is het mogelijk een klein profiel (keuzevak) fierljeppen aan te bieden, waarin cursisten worden opgeleid tot trainer fierljeppen. De formule is dezelfde die gehanteerd wordt bij kaatsen. Cursisten volgen eerst binnen het CIOS de opleiding tot trainer en gaan daarna lessen verzorgen aan basischoolleerlingen, gevolgd door trainingen bij verenigingen.

Het programma bestaat uit een binnen- (theorie en praktijk) en buitendeel. Na het binnenprogramma, dat plaatsvindt in de sporthallen van het CIOS, gaan de cursisten naar buiten.
Eerst wordt met een droge schans op zand geoefend, waarna er over echt water wordt gesprongen.
De lessen worden gegeven door huidige en oud- topljeppers.

FLB:
Dhr. J. Roorda, voormalig vz FLB: “Het FLB zet zich in voor samenwerking tussen het fierljeppen en beroepsonderwijs via de beide ROC’s: Friese Poort en het Friesland College. Sinds 2004 is ROC Friese Poort hoofdsponsor van het FLB en al even lang worden er ieder jaar wel enkele “leerling” samenwerkingsprojecten opgezet en met succes gerealiseerd. Hierin geeft de bond het voorbeeld en treedt stimulerend en ondersteunend op naar de aangesloten verenigingen. Het project van het CIOS spreekt het FLB bijzonder aan, omdat hierin de leerlingen specifieke kennis en vaardigheden kunnen leren m.b.t. de fierljepsport, welke zij op hun beurt -tijdens stages en/of als fierljepbegeleider/trainer- op de (aspirant-) jeugdleden kunnen overbrengen. Hierbij verwachten wij dat er zowel voor de CIOS leerlingen als de fierljepbond en haar verenigingen, sprake zal zijn een van een win-win situatie, vandaar dat wij dit initiatief van harte toejuichen”!
Sluiten
26-04-2012 

Nieuwe voorzitter en secretaris bekend

Geen 7 weken Catshuis maar 10 dagen na de ALV in Tijnje hebben wij weer een volledig FLB bestuur.
Wij kunnen u de verheugende mededeling doen dat het FLB een nieuwe interim voorzitter en secretaris mag verwelkomen.

Lees meer

Geen 7 weken Catshuis maar 10 dagen na de ALV in Tijnje hebben wij weer een volledig FLB bestuur.
Wij kunnen u de verheugende mededeling doen dat het FLB een nieuwe interim voorzitter en secretaris mag verwelkomen.

Jouke Jansma uit Winsum heeft de functie van voorzitter aanvaard en Froukje Hoekstra uit IJlst wordt de nieuwe secretaris. Beide bestuurders hebben veel ervaring en affiniteit met het fierljeppen. Jouke Jansma is voormalig voorzitter van de afdeling Winsum en Froukje Hoekstra is bestuurssecretaresse bij de gemeente ZWF, tevens moeder van fierljepper Tom Hoekstra.

Het FLB verheugt zich op de samenwerking en wenst hen veel succes in het uitvoeren van hun taken.

Voor vragen en achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. P. Bult
Frysk Ljeppers Boun (FLB)
tel: 06-22421242

Sluiten
18-04-2012 

Gjin striid yn ljeppersbûn

Binnen het Frysk Ljeppers Boun is geen richtingenstrijd. Dat hebben alle betrokkenen maandagavond verklaard op de algemene ledenvergadering van de bond. Maandag werd eerder bekend dat voorzitter Roorda en secretaris Helmholt opstappen. Ze zouden ruzie hebben over de modernisering van het fierljeppen. Wat er precies aan de hand is, willen beide mannen niet zeggen.
Lees meer

Binnen het Frysk Ljeppers Boun is geen richtingenstrijd. Dat hebben alle betrokkenen maandagavond verklaard op de algemene ledenvergadering van de bond. Maandag werd eerder bekend dat voorzitter Roorda en secretaris Helmholt opstappen. Ze zouden ruzie hebben over de modernisering van het fierljeppen. Wat er precies aan de hand is, willen beide mannen niet zeggen.

Interim-voorzitter Piter Bult heeft nu opdracht gekregen zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter en secretaris te vinden. Hij denkt hier drie weken voor nodig te hebben.


Sluiten
18-04-2012 

FD: Fierljepseizoen begint zonder ‘top’

Voorzitter Jelle Roorda en secretaris Hans Helmholt zijn gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van it Frysk Ljeppersboun opgestapt. Daarmee begint het seizoen zonder bestuurlijke top.
Lees meer

Voorzitter Jelle Roorda en secretaris Hans Helmholt zijn gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van it Frysk Ljeppersboun opgestapt. Daarmee begint het seizoen zonder bestuurlijke top.

Door: Bert Kalteren

Tijnje - Helemaal als een verrassing kwam het nieuws niet, omdat Roorda in het voorwoord van het bondsorgaan Op ’e skâns van 2012 hun beider vertrek al had aangekondigd. Over het hoe en waarom werd echter binnen de geledingen van de bond heel schimmig gedaan, maar duidelijk is wel dat een verschil van inzicht tussen de beide heren daaraan ten grondslag ligt. ,,Het gaat om een meningsverschil in bestuurlijke zin over de toekomst van het fierljeppen en verdere professionalisering. Meer willen we daar niet over zeggen”, liet interim-voorzitter Pieter Bult weten.

,,De mensen hebben daar zo hun persoonlijke redenen voor en dat moet je respecteren”, zei Bult, wiens hulp als voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) door het tweetal werd ingeroepen. Want Roorda en Helmholt hebben beiden ook zitting in dat NFB-bestuur als respectievelijk vicevoorzitter en penningmeester. ,,Ik ben zes weken geleden gebeld door beide heren, dat er een klein probleempje was. Daarover zijn gesprekken geweest met de afdelingsvoorzitters.”

Het slot van het verhaal was wel dat zowel Roorda als Helmholt besloten hun functie neer te leggen. Wat er in de tussentijd is gebeurd en wat het struikelblok is geweest voor de beide bestuursleden bleef gisteravond onder tafel. ,,Dat er sprake is van een richtingstrijd binnen de FLB is een misvatting. Jelle Roorda wordt vaak afgeschilderd als de cultuurbehartiger en als conservatief binnen de bond, maar ik denk dat ik als bestuurder veel dichter bij hem sta dan wordt gedacht”, zei Hans Helmholt. Maar de aftredende secretaris wenste niet de vinger op de gevoelige plaats te leggen.


Dat deed de aftredende voorzitter ook niet, want ook Roorda bagatelliseerde zijn opstappen. ,,Natuurlijk waren er binnen het bestuur wel eens discussies en meningsverschillen, maar dat hoort er bij. Dat waardeerde ik juist in Hans Helmholt”, vertelde Roorda, die persoonlijke redenen aanvoerde voor zijn opstappen. ,,Ik heb wat gezondheidsproblemen en ik vind het tijd om de ‘voorzitterspols’ over te dragen aan nieuwe mensen. Dat zijn de redenen geweest om op te stappen.”

Het had volgens Roorda niets te maken met een verdere professionalisering binnen de fierljepsport. ,,Daar zijn we al langere tijd mee bezig en dat willen we als bestuur gefaseerd doorzetten. Het is niet zo dat ik tegen verdere professionalisering ben”, aldus de terugtredende preses. Helmholt was in het verleden nadrukkelijk betrokken bij de invoering van de carbon polsstok en maakte zich sterk voor een verdergaande professionalisering van de sport. ,,Bij het proces van professionaliseren krijg je altijd te maken met tegenstand en daar moet je niet voor weglopen. Dan moet je in gesprek gaan”, zei Roorda.

Het gevolg is wel dat het FLB daardoor in één klap vijftien jaar bestuurlijke ervaring is kwijt geraakt. ,,Het is heel ongebruikelijk dat én de voorzitter én de secretaris opstappen. Bij heel veel verenigingen is in de statuten vastgelegd, dat dat niet kan en dat zou hier eigenlijk ook zo moeten zijn”, vindt Pieter Bult, die als interim-voorzitter aan het eind van de vergadering de voorzittershamer overnam van Roorda.

Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om zowel Roorda als Helmholt de ‘zilveren polsstok’ op te spelden voor hun jarenlange verdiensten voor de fierljepsport. ,,Normaal gesproken krijg iemand die pas wanneer hij zich 25 jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport, maar als we alle uren bij elkaar optellen dan wordt dat getal ruimschoots overbrugd”, zei Bult, naast een hele berg andere complimenten. ,,Ik kan Bart nu de gek aansteken, want ik heb er ook eentje”, zei Hans Helmholt.

‘Span Award’

Het was toch al een avond waarin mensen in het zonnetje werden gezet. Zo ontving Ate Westerhof, teamcaptain van de Friese ploeg bij de tweekamp en mental coach op de schansen, uit handen van Roorda de eerste ‘Span Award.’ ,,Het is een eerbetoon aan Sjoerd Span, een van de medeoprichter van de bond en vader van Roel Bokke Span. En we hebben bewust gekozen voor de naam ‘award’, want als ljeppersboun moeten we met de tijd meegaan. Bovendien geeft het extra glans aan de prijs”, vertelde Jelle Roorda.

Het was voorlopig het laatste initiatief dat Roorda, die in 2003 in het bestuur kwam en vanaf 2006 voorzitter is geweest, ontplooide voor het FLB. Hij zal nu zijn energie gaan steken in de Fryske Olympiade van 2013. ,,Ik heb geweldig veel waardering voor Jelle Roorda, want hij slaagt er steeds maar weer in de sport in de picture te krijgen. Het feit dat mijn eigen zoon twee keer is gekozen tot Friese sporter van het jaar heeft hij aan hem te danken. En de Span Award is ook weer een idee van Roorda”, roemde Helmholt de ex-voorzitter. De scheidende secretaris blijft voorzitter van de afdeling Burgum.

Het is de bedoeling dat de nieuwe voorzitter en secretaris binnen drie weken worden gepresenteerd. ,,Maar het duurde allemaal wat langer dan gepland”, zei Roorda over zijn opvolging. Pieter Bult verwacht at het goed komt. ,,Ze hebben de sport handen en voeten gegeven en het is jammer dat het zo moet. Maar het is een goed moment om jongere bestuursleden te kiezen. We hopen er binnen twee of drie weken uit te zijn”, zei Bult.
Sluiten
17-04-2012 

Sulveren Pols voor twee bestuurlijke toppers!

Tijnje - Afgelopen maandagavond werd er tijdens de Algemene Leden Vergadering de voorzittershamer, nog gemaakt door Eelke Scherjon, overgedragen aan interim voorzitter Pieter Bult en werd er afscheid genomen van FLB voorzitter Jelle Roorda en secretaris Hans Helmholt.

Lees meer

Tijnje - Afgelopen maandagavond werd er tijdens de Algemene Leden Vergadering de voorzittershamer, nog gemaakt door Eelke Scherjon, overgedragen aan interim voorzitter Pieter Bult en werd er afscheid genomen van FLB voorzitter Jelle Roorda en secretaris Hans Helmholt.

Beide heren hebben zich de afgelopen jaren vanuit het hoofdbestuur, maar ook daaromheen, zeer verdienstelijk gemaakt voor het fierljeppen en het FLB is hen daarom zeer erkentelijk.

Als blijk van grote waardering ontvingen beide ''topbestuurders'' van interim voorzitter Pieter Bult ''it sulveren polske''.


Ook werd er tijdens de ALV voor het eerst de "Sjoerd Span Award" uitgereikt. Deze jaarlijkse Award is op initiatief van Jelle Roorda in het leven geroepen om onze vrijwilligers, die zich met volle overtuiging belangeloos inzetten, eens goed in het zonnetje te zetten en ze de waardering te geven die ze verdienen. Het allereerste exemplaar mocht na zorgvuldig beraad van de jury worden uitgereikt aan Ate Westerhof.


Tot slot kon men nog genieten van een fantastisch optreden van de Fryske troubadour: Piter Wilkens.

Deze kreeg na zijn optreden van aftredend voorzitter Jelle Roorda, het boek Fryslân Sportief uitgereikt.

Sluiten
17-04-2012 

Steun voor noodplan van leden van Ljeppersboun

TIJNJE – De leden van het Frysk Ljeppersboun (FLB) hebben het bestuur groen licht gegeven de crisis binnen twee weken te bezweren met een noodmaatregel.

lees meer >>

12-04-2012 

De nieuwe Op 'e Skâns is uit!

Een nieuw seizoen betekend ook een nieuwe Op 'e Skâns.

Klik hier om hem te lezen.

16-03-2012 

Bart Helmholt Fryske Sporter 2011

Heerenveen - Afgelopen donderdagavond werden er in sportstad Heerenveen de Friese sportprijzen 2011 uitgereikt.

Lees meer

Heerenveen - Afgelopen donderdagavond werden er in sportstad Heerenveen de Friese sportprijzen 2011 uitgereikt. In de categorie Friese sportprijs waren genomineerd:

  • Kaatser Daniël Iseger
  • Skûtsje schipper Douwe Visser
  • kaatster en volleybalster Fenna Zeinstra
  • Fierljepper Bart Helmholt

Allen hebben een uitmuntende staat van dienst en daardoor was het moment van bekendmaking door Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, ook extra spannend.


Uiteindelijk mocht onze Bart de prijs voor de 2e maal in ontvangst nemen!

Sluiten
07-03-2012 

Fryske Olympiade pas in 2013

BURGUM - De Fryske Olympiade wordt niet komende zomer, maar pas medio 2013 gehouden. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de benodigde grond nog niet verworven.

Op de Olympiade staan de Friese sporten centraal. Tijdens het tweedaagse evenement in Tytsjerksteradiel nemen de beste fierljeppers, kaatsers en skûtsjebemanningen het tegen elkaar op.

24-02-2012 

Stem op Bart Helmholt voor Fryske sporter 2011

Jekan van 18 februari tot en met 11 maart stemmenvoor de Friese sportprijzen.

De winnaars, die op 15 maart bekend worden gemaakt, worden voor de helft door het Friese publiek bepaald. De andere helft wordt bepaald door de nominatiecommissie die bestaat uit sportjournalisten van de Friese media: Omrop Fryslan, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Sport Fryslan, Topsport Noord en de Friese sporten.

STEM hier

18-02-2012 

Stimme foar sportprizen

Fierljepper Bart Helmholt, keatser Daniël Iseger, skûtsjesiler Douwe Visser en follybalster en keatster Fenna Zeinstra binne nominearre as Frysk sporter fan it jier. Op 15 maart wurdt de winner bekend makke op it sportgala.

lees meer >>

14-02-2012 

LC: Afscheid in stijl van Scherjon

Wie klompen had, deed ze maandag aan naar de uitvaart van Eelke
Scherjon. Hij lag opgebaard in een door hem uitgeholde stam.


Lees meer >>

10-02-2012 

Succesvolle week kwartiermakers in Siauliai.

Nederlandse fierljepdelegatie warm ontvangen.

De afgelopen dagen zijn Pieter Bult, voorzitter NFB en teamcaptain van het Nederlandse Fierljepteam en Reinder Steenbeek als democoördinator als delegatie op reis geweest naar de stad en regio Siauliai in Litouwen. Ter voorbereiding op de TAFISA World Sport for All Games hebben beide heren een goede basis kunnen leggen voor de demonstraties fierljeppen die in juli 2012 zullen worden georganiseerd in de regio Siauliai.

lees meer >>

08-02-2012 

Klompen, ljeppen en altijd een lach: Eelke Scherjon

Een ambachtsman, een sportman, een natuurman. En vooral een hartelijke man. Dat, en nog veel meer, was Eelke Scherjon. Fenomeen uit het Friese fierljeppen, fenomeen als klompenmaker. De Noardburgumer, sinds een tijdje ernstig ziek, overleed gisterochtend vroeg op 56-jarige leeftijd. Voor zijn laatste sprong bleek de polsstok te kort.
Lees meer

Een ambachtsman, een sportman, een natuurman. En vooral een hartelijke man. Dat, en nog veel meer, was Eelke Scherjon. Fenomeen uit het Friese fierljeppen, fenomeen als klompenmaker. De Noardburgumer, sinds een tijdje ernstig ziek, overleed gisterochtend vroeg op 56-jarige leeftijd. Voor zijn laatste sprong bleek de polsstok te kort.

Door Gerard Bos
Het was dat laatste zinnetje dat op internet verscheen als een van de vele reacties op het overlijden van Scherjon. Wat hij er zelf van zou hebben gevonden? Waarschijnlijk had zich onder zijn even imposante als karakteristieke snor die grote, brede glimlach gevormd die zovelen van hem kenden.
Fierljeppers, klanten en bezoekers van de klompenmakerij en het museum, dorpelingen, wie dan ook; vraag de mensen naar Eelke Scherjon en je zult veel woorden als sympathiek, grappig, vrolijk en aimabel te horen krijgen. Een markante man, in positieve zin van het woord.
Sportminnend Fryslân zal hem zich herinneren als fierljepman. Een echte topper werd hij nooit, althans niet eentje met een erelijst vol uitpuilende records, dagzeges en Friese of nationale titels. Scherjon, die eind jaren zestig al begon als actief ljepper en halverwege de jaren tachtig stopte, won heus zijn wedstrijden. Pakte prijzen, zoals een Friese titel bij de junioren. Maar meer dan om zijn prijzen was hij geliefd om zijn stijl.
Teake Bult, in de tijd van Scherjon wedstrijdspeaker van het Frysk Ljeppersboun, kondigde hem vaak aan als ‘de man van alles of niets’. Want Scherjon was een publieksspringer, een ljepper die de toeschouwers vermaakte met spectaculaire sprongen. Het zorgde voor veel sympathie, extra gevoed door zijn open, authentieke karakter. No-nonsense, een echte Fries. Recht voor de raap, met een glimlach.
Scherjon was belangrijk voor de fierljepsport. Hij was in 1978 betrokken bij de oprichting van Ljeppersklup Burgum, tegenwoordig de succesvolste vereniging van ons land. Hij werd er ook coach, onder meer van zoon Hannes - die net zoals hij een spectaculair ljepper bleek.
Landelijke bekendheid verwierf de Noardburgumer door zijn klompenmakerij en museum. Hij was een vijfde generatie Scherjon in het ambacht, afstammeling van een familie die ooit van Frankrijk naar Fryslân toog. Hij was een vakman, bekend door de ‘Scherjontsjes’. Zo werden zijn klompen genoemd; klompen voorzien van die specifieke bruine tint, waarvan hij zelf wel eens zei dat de samenstelling ‘geheim’ was.
Klompen en Scherjon horen bij elkaar, fierljeppen en Scherjon ook. Dat was al zo en dat blijft zo. Net als die herinnering aan zijn hartelijke persoonlijkheid en brede grijns.
Sluiten
08-02-2012 

Fierljeppers in Litouwen

Siauliai, 7 februari 2012

Pieter Bult, voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond en teamcaptain van de Nederlandse fierljepdelegatie en Reinder Steenbeek demo coördinator van het Frysk Ljeppers Boun zijn deze week in Litouwen om kwartier te maken voor 5e TAFISA World Sport for All Games. Dit evenement zal plaatsvinden in Siauliai, Litouwen van 5 t/m 11 juli 2012.

Lees meer

Siauliai, 7 februari 2012

                                                

Pieter Bult, voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond en teamcaptain van de Nederlandse fierljepdelegatie en Reinder Steenbeek demo coördinator van het Frysk Ljeppers Boun zijn deze week in Litouwen om kwartier te maken voor 5e TAFISA World Sport for All Games. Dit evenement zal plaatsvinden in Siauliai, Litouwen van 5 t/m 11 juli 2012.

 

De beide heren hebben tot nu toe goede zaken gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid wordt niet alleen in Siauliai maar ook in 2 nabij gelegen regio´s het Kursenai district en het Kelme district deze zomer geljept.

Naast een presentatie en het geven van tekst en uitleg over het fierljeppen en de mogelijke demo´s en clinics voor de organisatoren van het evenement staan er deze week ook ontmoetingen met de pers, het organisatiecomitè en de Burgemeesters van Siauliai en de beide districten op het programma.

”Wij hebben vanmiddag echter wel eerst even een kruisje opgehangen voor de familie Scherjon en Eelke in het bijzonder” op de hill of crosses in de buurt van Siauliai aldus beide heren.

Sluiten