Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
08-02-2012 

CondoleanceRegister Eelke Scherjon

Voor iedereen die de familie Scherjon een hart onder de riem willen steken heeft het FLB in samenwerking met de afdeling Burgumeen condoleanceregister geopend.

Klik hier om uw steun te betuigen

07-02-2012 

Yn memoriam Eelke Scherjon

Beste fierljepfreonen,


Op tiisdeitemoarn 7 febrewaris 2012 is thús yn Noardburgum Eelke Scherjon ferstoarn. Eelke is 56 jier âld wurden en wie de lêste tiid slim syk. Wy ferlieze yn him in bysûnder sympatike en markante fierljepfreon.

Lees meer

Beste fierljepfreonen,


Op tiisdeitemoarn 7 febrewaris 2012 is thús yn Noardburgum Eelke Scherjon ferstoarn. Eelke is 56 jier âld wurden en wie de lêste tiid slim syk. Wy ferlieze yn him in bysûnder sympatike en markante fierljepfreon.

Hy hie in waarme belangstelling foar en in sterke belutsenens mei it fierljeppen. Hy toande dit by herhelling net allinne saaklik as bordsponsor, mar foaral ek persoanlik sûnt lange tiid.
Earst as in dreaun en súksesfol ljepper mei as bekroaning de Fryske titel by de junioaren yn 1974. Letter yn 1978 wie hy ien fan de oprjochters fan de ôfdieling Burgum. Noch mar koartlyn yn 2006, wie hy de gasthear by de start fan it 50-jierrich jubileum fan it Frysk Ljeppers Boun en ien fan de organisatoaren fan de fierljeptentoanstelling ‘Fryslân ljept’ yn syn klompenmuseum yn Noardburgum.

Hy wie kreatyf en handich mei hout, sa makke hy spesjale en unike prizen yn ‘e foarm fan in steande klomp foar de kampioenen fan de jubileumwedstryd yn Winsum.
Op ‘e bult by de fierljepwedstriden en yn de ‘tredde helte’ wie in elk graach by neite fan Eelke. Hy wie sosjaal en gesellich, altyd fleurich, hie humor en koe prachtich fertelle. In prachtminske is hinnegien, in bysûnder grut ferlies foar Marie, de bern en fierdere famylje.

Us tinzen fan meilibjen en dielnimming geane nei harren út. Wy sille Eelke mei in soad respekt, wurdearring en as in fierljepfreon betinke.

Ut namme fan it Frysk Ljeppers Boun,

Jelle Roorda, foarsitter

Sluiten
07-02-2012 

Klompenmaker Eelke Scherjon overleden

NOARDBURGUM - Klompenmaker en fierljeptrainer Eelke Scherjon uit Noardburgum is dinsdagochtend op 56-jarige leeftijd overleden.Scherjon, eigenaar van Scherjon's Klompenmakerij en oprichter van de fierljepvereniging in Burgum, was ernstig ziek.Hij is onlangs benoemd tot erelid van de vereniging.

07-02-2012 

Eelke Scherjon ferstoarn

Eelke Scherjon, de klompmakker en fierljeptrainer is tiisdeitemoarn betiid ferstoarn. De 56-jierrige Noardburgumer wie de lêste tiid slim siik.

Eelke Scherjon rjochte yn 1978 de fierljepferiening Burgum op en wie sûnt dy tiid nau by it fierljeppen belutsen as bestjoerder, sponsor, trainer en coach. Koartlyn is er noch beneamd ta earelid fan de feriening.

lees meer >>

18-01-2012 

Gebit in topsport vaak spelbreker

LEEUWARDEN – Onderzoek bij profclubs wijst uit dat blessures van voetballers vaak zijn terug te voeren op hun gebit. Van 178spelers gaven liefst 127 dit aan.Vooral verstandskiezen zijn regelmatig spelbreker.

Lees deze twee interessante artikelen uit de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag


15-01-2012 

Nieuwe website IJlst

IJLST- De afdeling IJlst heeft sinds kort een vernieuwde website!

Neemsnel een kijkje op www.fierljeppenijlst.nl

24-11-2011 

Met de bus naar de Wereldspelen 2012

Siauliai: Wie wil er mee naar de Wereldspelen in Litouwen die gehouden wordt van 5 t/m 11 juli 2012? Er kunnen nog zo'n 15 mensen (m/v/Hollands of Fries) mee met de bus.
Lees meer

Siauliai: Wie wil er mee naar de Wereldspelen in Litouwen die gehouden wordt van 5 t/m 11 juli 2012? Er kunnen nog zo'n 15 mensen (m/v/Hollands of Fries) mee met de bus.


Door Koos van Amerongen (JEVA) is een bus geregeld en accommodatie in Siauliai gereserveerd. Ter plekke kunnen we niet alleen genieten van onze eigen Nederlandse delegatie fierljeppers/ polsstokspringers in actie, maar is er ook de mogelijkheid om andere leuke dingen te gaan doen.

Een globale inschatting van de kosten voor twee mensen voor de busreis, accommodatie en het eten is ongeveer 1100 Euro.


Mensen die mee willen kunnen zich aanmelden bij Pieter Hielema
Wacht niet te lang, want wie het eerst komt het eerst maalt.

Sluiten
15-11-2011 

It Paad Werom: Evert Wilstra

Evert Wilstra ljepte nea wer

Fierljeppen, it is noch net iens sa'n âlde sport. We sjogge efkes nei Roel Bokke Span,acht kear Frysk kampioen, de grûnlizzer.Hy wie der mei ferantwurdlik foar dat yn de 70-er jierren it fierljeppen yn Fryslân bloeide, sadanich dat it bûtenlân ek belangstelling toande.

Lees meer

Evert Wilstra ljepte nea wer

 

Fierljeppen, it is noch net iens sa'n âlde sport. We sjogge efkes nei Roel Bokke Span, acht kear Frysk kampioen, de grûnlizzer. Hy wie der mei ferantwurdlik foar dat yn de 70-er jierren it fierljeppen yn Fryslân bloeide, sadanich dat it bûtenlân ek belangstelling toande. De Fryske ljeppers demonstrearen rûnom yn de wrâld, Frysk en  Nederlânsk rekôrhâlder Evert Wilstra fan Hallum kaam telâne yn in Franske tillevyzjesjo, mar doe't er dêr letter jild foar krige woe it Frysk Ljeppersboun dy sinten hawwe. Evert hâlde hoek, it bestjoer ek. En de bêste ljepper fan dat stuit hat nea wer ljept.


Sluiten
15-11-2011 

Nij alternatyf sportevenemint

14 november, 2011 - 12:43

Der binne plannen om in alternatyf sportevenemint yn Fryslân te organisearjen, no't de World Sport of all Games yn 2016 hjir net trochgiet.

Lees meer
14 november, 2011 - 12:43

Der binne plannen om in alternatyf sportevenemint yn Fryslân te organisearjen, no't de World Sport of all Games yn 2016 hjir net trochgiet.


De tawizing fan it evenemint oan Yndonezië hat de Fryske delegaasje mei in fikse kater opsadele. Mar de plannen hoege noch net de iiskast yn. Der sil yn Fryslân no ek in soart World Sport of all Games komme. In datum foar it nije evenemint is der noch net.

Sluiten
13-11-2011 

'World Games nei Kulturele Haadstêd'

12 november, 2011 - 11:09

It plan dat opsteld is om de World Sport of All Games nei Fryslân te heljen moat no ûnderdiel wurde fan de Kulturele Haadstêd. Dat seit foarsitter Jelle Roorda fan it Frysk Ljeppersboun. Hy is de man dy't de earste plannen makke om de Olympyske Spelen foar lytse sporten nei Fryslân te heljen.

Lees meer
12 november, 2011 - 11:09

It plan dat opsteld is om de World Sport of All Games nei Fryslân te heljen moat no ûnderdiel wurde fan de Kulturele Haadstêd. Dat seit foarsitter Jelle Roorda fan it Frysk Ljeppersboun. Hy is de man dy't de earste plannen makke om de Olympyske Spelen foar lytse sporten nei Fryslân te heljen.


Roorda is flink teloarsteld dat de sjuery freed foar Yndonezië keas en net foar Fryslân. Hy tinkt dat de 60.000 euro dy't útjûn is foar de tarieding net weismiten is en brûkt wurde kin foar de Kulturele Haadstêd 2018.

Jelle Roorda fan it ljeppersbûn
Sluiten
13-11-2011 

World Sports of All Games net yn Fryslân

11 november, 2011 - 21:08

De Olympyske Spelen foar lytse sporten, de Word Sport of All games, wurdt oer fiif jiernet yn Fryslân hâlden. Fryslân hat de stimming mei 21tsjin en mar 9foar ferlern fan Yndonezië.

Lees meer
11 november, 2011 - 21:08

De Olympyske Spelen foar lytse sporten, de Word Sport of All games, wurdt oer fiif jier net yn Fryslân hâlden. Fryslân hat de stimming mei 21 tsjin en mar 9 foar ferlern fan Yndonezië.


Dat is freedtejûn dúdlik wurden yn Antalya, yn Turkije dêr't dy stimming hâlden waard. Fryslân wie sûnt dizze simmer yn de race foar it grutte evenemint mei mooglik 7500 sporters en 300-tûzen besikers.

 

Wat by de stimming fan de 30 leden mooglik meispile hat, is dat de World Sport of All Games takom jier ek al yn Europa hâlden wurde. Dan is Litouwen oan de beurt. Fryslân hie oant no ta 60.000 euro yn de tarieding stutsen. Dêrfoar wie ûnder oaren in helberheidsûndersyk dien. De Fryske delegaasje wol no mooglik in Europeeske fariant op poaten sette.Sluiten
13-11-2011 

Onbegrip om verlies World Games 2016

ANTALYA – Niet Friesland, maar Indonesië mag de Wereldspelen voor Traditionele Sporten in 2016 organiseren.

lees meer >>

Pompeblêden en beerenburg overtuigen niet

ANTALYA - Met dúmkes en pompeblêden heeft de Friese delegatie geprobeerd de World Sport for All Games 2016 binnen te halen. Tevergeefs.

lees meer>>

04-11-2011 

ROC Friese Poort blijft hoofdsponsor Frysk Ljeppers Boun

ROC Friese Poort en het Frysk Ljeppers Boun tekenden woensdag 2 november een nieuw sponsorcontract voor drie jaar (2012, 2013 en 2014).

Lees meer

ROC Friese Poort en het Frysk Ljeppers Boun tekenden woensdag 2 november een nieuw sponsorcontract voor drie jaar (2012, 2013 en 2014).

Sinds 2004 is ROC Friese Poort als hoofdsponsor bij het fierljeppen betrokken. Zowel de hoofdsponsor als het FLB zien de toegevoegde waarde van de samenwerking van de afgelopen jaren als goede basis om tot  verlenging over te gaan.

Het contract omvat ondermeer kledingsponsoring, een jaarlijkse sponsorbijdrage, het verbinden van de sponsornaam aan de competitie, klassementsprijzen, relatiemarketingactiviteiten, ondersteuning en samenwerking met betrekking tot diverse leerlingenprojecten, vooral op technisch en promotiegebied.

Sponsoring is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling en het op een hoger plan brengen van de fierljepsport.  Voor onderwijsinstelling ROC Friese Poort zijn: persoonlijke aandacht, kwaliteit, maatwerk en de aanwezigheid in de regio, speerpunten. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van het FLB en het karakter van de fierljepsport. Immers verdere professionalisering van het fierljeppen, leidt tot betere sportieve prestaties en meer publieke (en media) aandacht.

Het hernieuwde contract werd getekend in restaurant NU van de afdeling Horeca van ROC Friese Poort in Drachten in bijzijn van het hoofdbestuur van het FLB, de klassementswinnaars van 2011 (of hun afgevaardigde) én niet vergeten Ljeppie de Ljip

Sluiten
29-10-2011 

Artikel uit: Kijk op het Noorden

Fierljeppen: Cultuursport tussen traditie en Topsport

lees meer>>

20-10-2011 

Reportage Z@ppsport NK Jeugd

Tijdens het NK polsstokverspringen volgt Z@ppsport Fabiënne. Zal ze als eerste over de sloot komen?
Lees meer

Tijdens het NK polsstokverspringen volgt Z@ppsport Fabiënne. Zal ze als eerste over de sloot komen?

Fragment begint na 2:55.


Sluiten
13-09-2011 

Reportage Red Bull Fierste Ljepper door RTV Utrecht

Uitgebreid verslagRTV Utrecht van Red Bull Fierste Ljepper.
Lees meer
Sluiten
12-09-2011 

Reportage Red Bull Fierste Ljepper door Omrop Fryslân

Uitgebreid verslag Omrop Fryslân van Red Bull Fierste Ljepper.

Lees meer
Sluiten
12-09-2011 

Officieus record Bart Helmholt

AMERSFOORT – Bart Helmholt heeft zaterdag voor de Amersfoortse Koppelpoort een officieus record gesprongen. Tijdens de tweede editie van de Red Bull Fierste Ljepper zette de Burgumer een afstandvan 22.34 meter neer. Hij deed dat wel met een langere polsstok, een hogere afzet en in dieper water. ,,Mei in pols dy’t hast in meter langer is as wend bist, komst sa ekstreem fier’’, sprak Helmholt.,,Dat jout in besûnder gefoel. Dêrnei sjochst al dy minsken. Wow, sa moai.”

Artikel

11-09-2011 

Nieuwe fierljep uitdaging zorgt voor extreem record in Amersfoort

Tijdens de zoektocht naar de grenzenvan de oudste extreme sport van Nederland, fierljeppen, is zaterdagmiddag 10 september voor de Amersfoortse Koppelpoort geschiedenis geschreven door Bart Helmholt en Dymphie van Rooijen met hun spectaculaire sprongen.
Lees meer

Amersfoort - Tijdens de zoektocht naar de grenzen van de oudste extreme sport van Nederland, fierljeppen, is zaterdagmiddag 10 september voor de Amersfoortse Koppelpoort geschiedenis geschreven door Bart Helmholt en Dymphie van Rooijen met hun spectaculaire sprongen.


Met een langere polsstok, dieper water en een hogere afzet dan tijdens reguliere fierljepwedstrijden maakten beide Nederlands recordhouders de verste sprong ooit! Helmholt versloeg de 14 beste mannelijke fierljeppers van Nederland en sprong een geweldige 22.34 meter. Van Rooijen bereikte het verplaatsbare zandbed op 16.96 meter en liet daarmee 7 fierljepatletes achter zich.


Op de kades rond de monumentale Koppelpoort, waar eindelijk weer eens het zonnetje scheen, verzamelden duizenden bezoekers om de topatleten aan te moedigen. Het enthousiaste publiek werd getrakteerd op spectaculaire acties. Winnaar Helmholt vertelt: “Met een polsstok die bijna een meter langer is dan je gewend bent kom je zo extreem ver, wat zo’n bijzonder mooi gevoel geeft. Vervolgens zie je al die mensen. Wow, dat is mooi!”.


Uitslag Dames:

1. Dymphie van Rooijen 16.96 meter

2. Wendy Helmes 16.51 meter

3. Anna-Jet Leyenaar 16.31 meter

Uitslag Heren:

1. Bart Helmholt 22.34 meter

2. Hannes Scherjon 20.86 meter

3. Jaco de Groot 20.66 meter


Klik hier voor het filmpje

Sluiten
11-09-2011 

Helmholt springt oer de 22 m

Bart Helmholt hat sneon by it kampioenskip 'fierste ljepper' yn Amersfoort in wrâldrekôr delset. Mei in sprong fan 22,34 meter wûn er dêrmei ek de deiwedstriid. Helmholt is de earste ljepper dy't oer de 22 meter springt. Hannes Scherjon waard twad mei in sprong fan 20,86 meter.

lees meer>>

Omrop FryslânBart Helmholt
Omrop FryslânAnna Jet Leyenaar