Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!

Age Hulder rekent af met drie jaar ‘oanmodderjen’

IT HEIDENSKIP Age Hulder (23) uit Burgum overwoog wel eens te kappen met fierljeppen. Na zijn overwinning in It Heidenskip denkt hij daar anders over.
Lees meer

GERRIT KLOOSTERMAN

IT HEIDENSKIP Age Hulder (23) uit Burgum overwoog wel eens te kappen met fierljeppen. Na zijn overwinning in It Heidenskip denkt hij daar anders over.

Het was zaterdagavond de eerste overwinning voor Hulder in de topklasse met een sprong van 19,85 meter. Dat hij eindelijk eens de beste was, bracht hem in een bijna euforische stemming. ,,Dit jout my in hiel soad fertrouwen’’, zei Hulder, die dit seizoen in Burgum en IJlst twee keer de op een na beste sprong afleverde. Het was drie seizoenen ‘oanmodderjen’, zoals Hulder het zelf omschreef. Hij werd achtervolgd door blessureleed. Inherent daaraan was ook dat er een zeker motivatiegebrek ontstond.,,Ik ha der ek wolris oer tocht om der mar mei op te hâlden.’’ Maar de liefde voor de fierljepsport deed hem dan toch weer anders besluiten.

Age Hulder, die in de jongenscategorie een topper was, zat te wachten op dat ene moment van bevestiging van zijn kwaliteiten, dat hij eens de beste mocht zijn in de topklasse. Dat moment kwam zaterdagavond. ,,Ik ha hjir en dêr wat keuzes makke, ik ha mysels wat minder druk oplein en einliks begjint it no te rinnen’’, zei Hulder, die momenteel bezig is aan een project voor de rijksuniversiteit dat onderzoek doet naar de populatie van grutto’s. Grutto’s worden gevangen, geringd en alle gegevens van de bedreigde vogel worden genoteerd en opgeslagen. Hulder beheert het gebied tussen Makkum en Workum. Het veldstation van de veelal jonge onderzoekers staat in It Heidenskip. En uitgerekend op die schans was het raak, al kwam hij niet in de buurt van zijn pr (20,41 meter). Maar dat was even van ondergeschikt belang.
Hulders derde sprong bleek de winnende. In de finale kwam Ysbrand Galema tot op twee centimeter en  ook Sytse Bokma kwam met 19,80 meter dicht in de buurt, maar ze beten zich stuk op Hulders afstand. Hulder: ,,Se kamen hiel tichtby. Somtiden hast ek wolris in gelokje noadich.’’ Hulder ging in de finale twee keer nat. ,,By de earste sprong moast ik te gau en wie myn ynsprong net goed. By de twadde wist ik dat ik it helle hie en koe ik wol wat risiko nimme. Dy sprong wie technysk perfekt, mar ik kaam krekt net oer it deade punt hinne. Mar ek dat wie foar my in befêstiging dat it no wol goed sit.’’

Sluiten

Sytse Bokma wint afgetekend en zorgt voor primeur

WINSUM Vorig seizoen was alles wennen voor Sytse Bokma. Als junior won hij bijna alles, in zijn eerste jaar bij de topklassers niets. Zaterdag was er weer de ontwapenende lach van victorie.
Lees meer

WINSUM Vorig seizoen was alles wennen voor Sytse Bokma. Als junior won hij bijna alles, in zijn eerste jaar bij de topklassers niets. Zaterdag was er weer de ontwapenende lach van victorie.

Sytse Bokma werd door Nard Brandsma al als een gevaarlijke outsider voor dit fierljepseizoen beschouwd. Brandsma wist dat zijn clubgenoot van It Heidenskip een goede wintertraining had gedraaid. Het voorjaar was zoals voor iedere ljepper bagger. De kou weerhield de atleten van het maken van veel oefensprongen. ,,En ik bin in ljepper dy’t ritme noadich hat’’, zei Sytse Bokma. ,,It gie de earste wiken gewoan noch net lekker. Mar no sit ik op in soad sprongen en dat sjochst fuort oan myn prestaasjes.’’ Hij bedoelde zijn derde voorrondesprong op de schansen in Winsum. De aanloop, insprong, het klimmen en de uitsprong waren van een zeer goed niveau. Want als alles kloptis de springer van de fierljepfamilie uit Hylpen een stylist. Het leverde hem een knappe afstand van 20,59 meter op, slechts 8 centimeter onder zijn vorig seizoen ook al in Winsum gesprongen persoonlijk record.


Bokma won daarmee afgetekend de vijfde wedstrijd van het seizoen. Bokma: ,,Ditjout wol in hiel goed gefoel. Foarich jier wie it hiel bot wennen oan it springen tusken al dy grutte mannen. Mar no bin ik ek ien fan dy mannen yn de topklasse en dan moatst ek gewoan fier springe.’’ Hij hield Ysbrand Galama op grote afstand achter zich. De Heidenskipper sprong een acceptabele 19,24 en werd daarmee tweede. Ze hadden niets te duchten van klassementsleider Nard Brandsma. De Workumer kwam niet verder dan een drieluik van mislukte sprongen. Zelfs in zijn derde voorrondesprong was hij niet zo gewiekst om op safe de finale veilig te stellen. Daarvoor was een sprong van 17,41 al voldoende geweest. ,,Ferskriklik balen fansels, want ik hie de stok ek noch in stikje werom nommen’’, zei Brandsma. ,,Mar it gie net goed ynde oanrinendankinik it ferjitte.


Freark Kramer pakt bij junioren dagtitel met sprong van 18,87


As dy oanrin net goed is wurdt myn sprong ek neat.’’ En dus moest Brandsma lijdzaam toezien hoe de tweedejaars senior Sytse Bokma de wedstrijd wat betreft de topklassers redde met een prima afstand. Voor Bokma de bevestiging dat er rekening met hem gehouden dient te worden. Zeker ook met betrekking tot het Fries kampioenschap, traditiegetrouw op de tweede zaterdag van augustus op de schansen waar hij naar zijn pr en zijn eerste seniorendagtitel sprong. ,,It FK is wol in grut doel.’’ 


Dat doel mag Freark Kramer zich ook alvast opleggen, net als zijn kompaan Rutger Piersma. Beiden sprongen twee weken geleden in Winsum hun pr van respectievelijk 19,45 en 19,71 en waren ook zaterdag weer ijzersterk in de juniorengroep. Nu waren de rollen omgedraaid. Kramer pakte met 18,87 de titel. Hij zag zijn clubgenoten Marrit van der Wal met 15,48 bij de vrouwen en Sigrid Bokma (14,41) in de meisjescategorie winnen. Alleen bij de jongens ging de dagzege niet naar een lid van Fierljepforiening It Heidenskip. Thuisspringer Jarich Wijnstra pakte daar met 16,74 de winst.

Sluiten

Toppers blij met het weer

BURGUM Na enkele wedstrijden kan in de fierljep-topklasse voorzichtig een tussenbalans worden opgemaakt. Nard Brandsma en Marrit van der Wal delen de lakens uit.
Lees meer

Brandsma wint ‘met twee vingers in neus’

Driemaal is scheepsrecht voor Nard Brandsma. In de derde ljepperij van het seizoen pakte hij zijn eerste overwinning.
De ouverture in Buitenpost moest hij aan Thewis Hobma laten en de tweede fierljepwedstrijd in It Heidenskip aan Ysbrand Galama.
Lees meer
EDWIN FISCHER

WINSUM Driemaal is scheepsrecht voor Nard Brandsma. In de derde ljepperij van het seizoen pakte hij zijn eerste overwinning.
De ouverture in Buitenpost moest hij aan Thewis Hobma laten en de tweede fierljepwedstrijd in It Heidenskip aan Ysbrand Galama.

De 27- jarige Workumer sprong zelf heel behoorlijk, maar de twee routiniers presteerden net iets beter. ,,It sit der yn, mar moat der efkes útkomme’’, was het rustige commentaar van Brandsma beide keren. Zaterdag maakte hij zijn favorietenrol wel waar.
Dat gebeurde onder bijna ideale omstandigheden – slechts de ondergaande zon speelde de ljeppers parten – op het terrein van Sint Japik. Brandsma opende met een heel makkelijk gesprongen 19,86, ljepte daarna overmoedige geworden ‘buiten de sector’ en noteerde daarop 20,66. ,,Eins wie it mei twa fingers yn ’e noas’’, bekende Brandsma. ,,Dat jout noch it bêste gefoel. Dat it hast gjin muoite kostte om heech yn de 20 meter te springen. Dat ha ik yn ’e finale ek nochris sjen litten.’’ In die finale sprong de klassementskampioen van 2016 met speels gemak naar 20,90 meter. Daarmee bleef hij niet alleen nummer twee Thewis Hobma (19,01) ver voor. Ook noteerde hij de verste afstand in het Friese kamp, maar nog niet de beste seizoenprestatie. Die had Hollander Erwin Timmerarends die middag in Jaarsveld gesprongen: 20,96. ,,Fansels motivearret dat en hâldst yn ’e gaten wat se yn Hollân dogge’’, zei Brandsma, die ook maar al te goed wist dat de Friese juniorengroep nauwlettend gevolgd moetworden. ,,Meiinheal eachha ik sjoen dat dy mannen ek hiel goed dwaande binne. Se komme pas oer twa jier nei de senioaren, mar ik wol net meimeitsje dat se my no al útlaitsje omdat se fierder springe.’’ Brandsma doelde vooral op Rutger Piersma en Freark Kramer, die met respectievelijk 19,71 en 19,45 hun persoonlijke records op knappe wijze aanscherpten.
Sluiten

Glans aan seizoensouverture

IT HEIDENSKIP Een verrassing was een te groot woord, maar onverwacht was de zege van Thewis Hobma wel. Hij won zaterdag met 20,55 meter de ouverture van het fierljepseizoen.

Lees meer >>

Jongetje Nard Brandsma is beer van een kerel geworden

Bart Helmholt en Oane Galama ontbreken vanavond in It Heidenskip bij de opening van het fierljepseizoen. De uithangborden van de sport zijn gestopt. Alle ogen zijn gericht op Nard Brandsma. Hij wordt, ongewild, de nieuwe ambassadeur van de sport.

Lees meer >>

Oane Galama strijdt ook voor ‘eigen beker’

IT HEIDENSKIP Het was woensdag It Heidenskip-dag. Op de schansen van It Fierljepdoarp wist in alle vijf categorieën een ljepper van de eigen vereniging te winnen.
Lees meer
IT HEIDENSKIP Het was woensdag It Heidenskip-dag. Op de schansen van It Fierljepdoarp wist in alle vijf categorieën een ljepper van de eigen vereniging te winnen. Oane Galama deed dat bij de senioren.

De zaterdag in Winsum Fries kampioen geworden Wiuwerter plaatste zich met de hakken over de sloot voor de finale, maar daarin stelde hij met een afstand van 20,25 orde op zaken. Sytse Bokma werd tweede (20,08) voor Age Hulder, die met19,69 de verste sprong van de voorrondes had gemaakt. Galama had wel moeite gehad om de knop na zijn euforische zaterdag weer om te zetten. ,,Dêr hie ik moandei wol in lekkere training foar nedich’’, bekende de Fries kampioen. Vooral een prachtige zondagse huldiging in zijn woonplaats Wiuwert had indruk gemaakt. ,,It foarich jier hiene se net op in Fryske titel rekkene, mar no ha se dat al dien. En it wie perfekt, sa’n huldiging docht dy beseffen datst wat spesjaals prestearst hast.’’ Galama had ook deze wedstrijd op zijn thuisschans omcirkeld. Het was immers de ljepperij waar de Galama-wisselbeker vergeven werd. Het door vader Galama beschikbaar gestelde kleinood was de afgelopen twee jaar ook al een prooi voor Oane Galama. Een derde zege op rij zou immers een definitief bezit worden. En daar wilde hij voor strijden. Met succes. Galama zag in de andere categorieën allemaal clubgenoten excelleren. Hessel Haanstra (met een pr van 17,41), Marrit van der Wal (vrouwen met15,58), meisjeskampioenSigrid Bokma (14,58) en de ook al met een pr van 19,29 verrassende junior Rutger Piersma pakten de dagtitels. Zaterdag wordt de FLB-competitie in Grijpskerk afgesloten.
Sluiten

Jaco de Groot weer de sterkste Hollander

Net als vorig jaar sleepte Jaco de Groot het Hollands kampioenschap,de evenknie van de strijd om de Friese titels, binnen.
Lees meer

LINSCHOTEN

Net als vorig jaar sleepte Jaco de Groot het Hollands kampioenschap,de evenknie van de strijd om de Friese titels, binnen.Met een prima afstand van 20,77 meter bleef de Woerdenaar Rian Baas (19,84) en Maik Backx (19,63)op de schansen van Linschoten ruim voor. Dymphie van Rooien behield eveneens haar Hollandse titel. De topspringster uit Harmelen won met een prachtige sprong van 17,11 het vrouwentoernooi. Ook in de junioren- en jongensklasse wonnen de topfavorieten de titels. Ricardo Faaij werd juniorenkampioen meteen fraaie 18,79 en Reinier Overbeek pakte de jongenstitel met 17,82.

Sluiten

Zege Brandsma zonder glans

Nard Brandsma stak er zaterdag met kop en schouders bovenuit in IJlst, door als enige over de 20 meter te ljeppen.
Lees meer
NIELS VAN MARLE
 
IJLST Nard Brandsma stak er zaterdag met kop en schouders bovenuit in IJlst, door als enige over de 20 meter te ljeppen. Het was druk langs de baan in IJlst, waar naast de trouwe fierljepfans ook veel (Duitse) toeristen een kijkje kwamen nemen. De nieuwkomers zullen ongetwijfeld een mooie avond hebben gehad, maar voor de kenners was het een magere avond, met weinig spektakel en heel veel natsprongen.

 ,,It nivo wie ferskriklik wikselfallich”, besefte ook Thewis Hobma, die zelf in zijn tweede sprong 18.50 meter neerzette en daarmee – ook nog eens zonder de finale te springen – derde werd, achter Brandsma en Oane Galama. ,,Nard wie fantastysk, Oane giet ‘alles of niet’ yn syn lêste wiken en Bart wie te wurch.” De Nederlands recordhouder kwam niet verder dan 12.41 meter. Zelf was Hobma wel tevreden, na tweeëneenhalve week niet springen door een liesblessure. Daar kwam woensdag ook nog de geboorte van zoontje Abe Jan tussendoor. ,,Ik hie dêrtroch in bytsje in frjemd ritme. Myn oare soantsje is eltse dei om seis oere wekker en fannacht wie ik tusken tsien en twa oere noch dwaande mei de lytse poppe.” En de pijn in zijn lies is ook nog eens niet helemaal verdwenen.

De twee extra sprongen liet hij daarom bewust schieten. ,,Ik koe tiisdei noch net iens sprinte. Dat gong no wol aardich, maar yn ’e lêste sprong wie it al wer tricky mei myn ljisk.” De Harlinger had echter geen zin om nog langer te moeten toekijken, zeker niet nu de mooiste weken van het seizoen (NFM, FK en NK) er aan zitten te komen. ,,Ik hie fiersten tefolle enerzjy. Thús yn ’e klimpeal Thewis Hobma: ‘It wurdt tiid dat ik wer ris oer de 21 meter gean’ hengste, dat soart dingen.’’ Tijdens de NFM in it Heidenskip, zaterdag, hoopt Hobma weer wat beter te zijn. Ook omdat hij nog duidelijke doelen heeft gesteld voor zichzelf.

,,It wurdt tiid dat ik wer ris oer de 21 meter gean. Dat is alwer in pear jier lyn.”

Brandsma had goede hoop die grens in IJlst ook te passeren, maar dat slaagde net niet. Met 20.84 meter kwam hij dicht in de buurt van zijn p.r. van 20.98, waarna hij in de finale risico nam om nóg verder te komen. Het leverde niks op, behalve dan de dagzege, zijn zesde van het seizoen. ,,Ik gong foar in gestrekte útsprong, mar dat mislearre. As ik dat net ynlevere hie, dan hie ik oer de 21 gien.” Onderweg naar de overkant voelde de Heidenskipster dat het er in zat. ,,Fielst de pols hingjen en dat jout ekstra motivaasje om troch te rammen. Oft ik dan al genietsje fan myn sprong? Nee, dat komt pas yn it sânbêd hear. Ast earder genietest, is de fokus fuort en wurdt it neat.” Brandsma weet dat hij een kanshebber is voor de NFM op zijn thuisschans, maar als favoriet ziet hij zichzelf niet. ,,Bart en Oane wiene no net briljant, mar op sa’n dei kinne se altiten noch mear, krekt as Jacco de Groot fansels.” Vrijdagavond volgt er eerst nog een generale repetitie in Buitenpost. Niet ideaal volgens Brandsma, maar ook geen groot obstakel. ,,Der kin altyd wat barre. Dan soe ik hjir ek net springe moatte as ik bang bin blesseare te reitsjen.” 
Sluiten

Sprong in het diepe

Het Friese fierljeppen verliest binnenkort een topper en het Friese vrouwenkaatsen een achterinse die zichzelf subtopper noemt. Oane Galama en zijn vrouw Renske Terwisscha van Scheltinga kiezen voor een nieuw bestaan in NieuwZeeland.

Lees meer>>

Trainingsbaan is ljepper Oane Galama goed gezind

WINSUM Even dacht de jonge Sytse Bokma gisteren de fierljepwedstrijd van Winsum te winnen, maar dat stond Oane Galama uiteindelijk niet toe.
Lees meer
WINSUM Even dacht de jonge Sytse Bokma gisteren de fierljepwedstrijd van Winsum te winnen, maar dat stond Oane Galama uiteindelijk niet toe. Bokma had zich als vijfde voor de finale geplaatst en schitterde in dat eindspel door een persoonlijk record te springen: 20,67 meter.

Galama, woonachtig in Wieuwert en daardoor bekend met de schans in Winsum, ging daar nog overheen: 20,78 meter. Nard Brandsma noteerde de derde sprong van de dag: 19,65 meter. Bij de senioren A onderscheidde Niels Koetsier zich van de rest. De Leeuwarder kwam tot 17,41 meter. Burgumer Age Hulder werd tweede met een sprong van 17,03. Jarich Wynstra (Tzum) - hij kroonde zich afgelopen weekeinde al tot prins bij het Keningsljeppen in Burgum, won in de categorie jongens-topklasse met een sprong van liefst 17,72 meter.

Bij de junioren leek Bobby Zwaagmande winnaar vande dag te worden (18,20 meter in de voorronde), maar Freark Kramer (It Heidenskip) ging de inwoner van IJlst nog voorbij in de finale: 18,49 meter. Bij de vrouwen was Marrit van der Wal ongenaakbaar. De ljepster uit It Heidenskip zegde zelfs af voor de finale nadat ze in de voorronde tot16,35 meter was gekomen. Hiske Galama (Groningen) werd tweede met 14,66 meter, Akke Talsma (Brantgum) derde in 14,63 meter. Bij de meisjes sloeg Sigrid Bokma (Hindeloopen) toe: 14,78 meter. De tweede sprong van de dag was van Fardau van Akker (Suwâld): 14,41.
Sluiten

Met kracht en souplesse naar record

Gaat de 18-metergrens dit seizoen nog overschreden worden? De vraag stellen lijkt hem, sinds zaterdag, beantwoorden. Marrit van der Wal zette het nationaal fierljeprecord al op 17,58.
Lees meer

EDWIN FISCHER
 
Wie woensdagavond niets te doenheeft, kan overwegen naar Winsum af te reizen. Daar vindt immers de dertiende FLB-fierljepcompetitiewedstrijd van het seizoen plaats. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de kans levensgroot is dat Marrit van der Wal haar zaterdag in Burgum gevestigde Nederlands record gaat verbeteren. Van der Wal heeft namelijk iets met 16 juli en ook met de wedstrijd die erna komt. In 2011 sprong ze als twaalfjarige op 16 juli ook in Burgum een persoonlijk record van 12,29 meter. De daaropvolgende ljepperij verbeterde ze zichzelf en sprong 12,32. Drie jaar later, in 2014, was het weer raak op 16 juli. In Winsum kwam ze tot 15,50 meter. Dat persoonlijk recordwerd drie dagenlater ruimschoots verbeterd tot 15,83. Als de geschiedenis van een record springen op 16 juli en dat vervolgens in de wedstrijd erop verbeteren zich herhaalt, zal Van der Wal woensdagavond wederom voor een sensatie zorgen. Want zo mocht de sprong van zaterdagavond in Burgum wel betiteld worden. Uit het niets kwam het record. In meerdere opzichten. In de meisjes topklasse, jongens topklasse en de Senioren-A was het publiek amper vermaakt met mooie sprongen.

Die trend leek zich ook bij de mannen topklassers, junioren en vrouwen voort te zetten. Totdat Marrit van der Wal haar eerste voorrondesprong uitvoerde. De inwoonster van It Heidenskip leverde een perfecte uitvoering van een fierljepsprong af. Met haar kracht en souplesse was de aanloop en insprong optimaal, het klimmen straalde macht over de polsstok uit en de uitsprong en landing waren maximaal. ,,Nei twa slaggen tocht ik ‘dit moat him wêze’. It fielde sa goed, al hie ik doe’t ik útsprongen hie net op in nasjonaal rekord rekkene’’, bekende Van der Wal. Dat het ver was, was duidelijk. Maar zo ver, daar keek iedereen toch van op. Het scorebord gaf 17,60 aan, een verbetering van het record van Dymphie van Rooijen met 10 centimeter. Zoals de regels melden moet een record echter nagemeten worden. Dat leverde Van der Wal een negatieve marge van 2 centimeter op, zodat het nieuwe nationale vrouwenrecord op 17 meter 58 werd vastgesteld. Van der Wal kon er niet mee zitten. Haar persoonlijk record staat wel op 17,60 en de sprong was voor haar de bevestiging dat het nog veel verder kan. ,,Dit rekord ha ik mei in pols fan 12 meter sprongen. Dêrnei ha‘k mei in maksimale polsstok (13,25 meter, red.) sprongen. Kinst begripe dat as ik dy ek útklimme kin, ik noch folle fierder kom.’’ Als er een ljepster in staat is om die grote polsstok te beheersen, dan is het Van der Wal wel.

Marrit van der Wal begint prijzenseizoen met verste sprong ooit


De 18 meter bedwingen is een kwestie van tijd. Het zal een race tussen Van der Wal en haar Hollandse opponente Van Rooijen worden. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden, wordt de komende tijd duidelijk. Vooral de NFM over twee weken in It Heidenskip en het NK eind augustus in Grijpskerk worden directe krachtmetingen. De mooie fierljepweken zijn dus aanstaande. Om de eerste aansprekende prijs werd zaterdag gesprongen. Het Keningsljeppen, waarin elke springer drie voorronde sprongen heeft om zich te plaatsen voor de finale die op nul begint met nogmaals drie sprongen, is traditioneel de opening van het ‘prijzenseizoen’. Van der Wal mocht zich voor de derde keer tot Keninginne laten kronen. ,,Moai,mar it rekord seitfansels folle mear. Keninginne wêze is leuk, mar it nasjonaal rekord is echt top.’’ Bij de mannen kreeg Nard Brandsma de krans. In een zeer matige wedstrijd was de Workumer de minst falende ljepper. De winnende afstand van de nieuwe Kening was uiteindelijk 19,66. Hij zag Jarich Wijstra uit Tzum de titel van Prins veroveren.

Sluiten

Kenners: ljeprecord(s) nog jaren in handen van Helmholt

BUITENPOST Na de fabuleuze verbetering van het Nederlands record (21,64) won Bart Helmholt zaterdag ook de tiende FLB-ljepperij. In Buitenpost volstond een magere 20,15.
Lees meer
EDWIN FISCHER

BUITENPOST Na de fabuleuze verbetering van het Nederlands record (21,64) won Bart Helmholt zaterdag ook de tiende FLB-ljepperij. In Buitenpost volstond een magere 20,15.

Op de schansen van Joure wordt dit seizoen geen FLB-wedstrijd meer gesprongen. Die club is op sterven na dood en dus werden de drie ljepperijen die daar dit jaar gehouden zouden worden, verdeeld over enkele andere schansen. Zaterdag had Buitenpost het extraatje. De ljeppers trokken zich niets van de verandering van de locatie aan. De meesten sprongen Joure-waardige (lees: magere) afstanden. Slechts een enkeling haalde zijn of haar reguliere niveau en er viel zowaar een verdwaald persoonlijk record te noteren.Geheel in Joure-stijl.Aan de andere kant, het was ook ‘the game after’. Het was de wedstrijd na woensdag in It Heidenksip. Waar Bart Helmholt weer eens historie schreef. Waar de Burgumer zichzelf en de hele fierljepwereld versteld deed staan met een prachtige verbetering van het Nederlands (lees: mondiaal) record. Hij bracht de topafstand op 21,64.

Drie dagen na dato is een blik op de toekomst relevant. Wie slaagt er, buiten de recordljepper zelf, ooit in om verder dan Helmholt te komen? Hoe lang zal het record blijven staan dat Helmholt uiteindlijk neerzet? Helmholt zelf zegt serieus dat ook dat zijn enige doel is. ,,As it no dizze 21,64 is of in noch fierdere sprong, ik wol it sa skerp sette dat myn rekord minstens sa lang stiet as it rekord fan Aart de With.’’ Op 24 augustus 1991 sprong die legendarische polsstokverspringer uit Benschop op het NK in Linschoten een nationaal record van 19,40 meter. Pas in 2006, vijftien jaar na dato en met een carbon polsstok in plaats van de aluminium waarmee De With spong, wist Bart Helmholt in uitgerekend weer Linschoten die 19,40 uit de boeken te springen: 19,48. Carbon en aluminium zijn niet vergelijkbaar, De With en Helmholt wel. Beiden zijn helden in hun sport. Meesters van de techniek, fantastische (wedstrijd)mentaliteit en bovenal bovenmatig getalenteerd voor de complexe fierljepsport.

De drijfveer van Helmholt om een Nederlands record achter te laten dat minstens zo lang gaat staan als dat van De With, wordt daarmee verklaard. Sjoerd Huitema, sinds 1987 al aan het FLB-wedstrijdsecretariaat verbonden, kon een lachje niet onderdrukken. ,,Bart is noch net oan syn maks.’’ De 22-metergrens gaat geslecht worden, voorspelt Huitema. ,,It kin absolút fierder as de 21,64 en ik tink dat Bart wol oer de 22 meter springe kin. Sjoch nei de sprong fan woansdei en wat Bart der sels oer seit. En ik tink net dat der yn jierren ien wêze sil dy’t fierder komme kin’’, aldus Huitema. Misschien kan Nard Brandsma, de dit seizoen zo sterk springende teamgenoot van Helmholt, ooit verder komen. Huitema: ,,Alle toppers ha harren pr sprongen yn de jierren dat se tritich jier of âlder wienen. Dus Nard syn toptiid komt ek noch.’’ Een andere reden waarom Helmholt ooit voorbij gesprongen zou kunnen worden, kan een verandering en dus verbetering van het materiaal zijn.

Theun Scherjon denkt dat er pas over een jaar of tien weer vernieuwd materiaal zal komen. De ‘uitvinder’ van de carbonpolsstok is stiekem alweer aan het prakkiseren. ,,Der is wol materiaal dêr’tik mei eksperimentearje wol. Mar it is of te djoer of noch net foar hannen. Mar mei dizze polsstok en dizze rigels fan in maksimale polslengte fan 13,25 meter, sil it rekord fan Bart, dizze of in noch fierdere, troch net ien ferbettere wurde’’, denkt Scherjon. Helmholt hoort het met graagte aan. Hij weet dat hij zijn eigen concurrentis en is erop gebrand zichzelf te verslaan. ,,22 meter bliuwt wol in motifator.’’
Sluiten

Puzzelaar Bart Helmholt verbetert eigen fierljeprecord

IT HEIDENSKIP Precies twee jaar en een dag stond het nationaal fierljeprecord op 21,55 meter. Bart Helmholt verbeterde dat gisteravond in It Heidenskip met 9 centimeter. Bart Helmholt bekende het grif. Hij had het huis gisteravond niet verlaten met het gevoel zijn eigen, alweer twee jaar staande Nederlands record te gaan verbeteren.
Lees meer

EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP Precies twee jaar en een dag stond het nationaal fierljeprecord op 21,55 meter. Bart Helmholt verbeterde dat gisteravond in It Heidenskip met 9 centimeter. Bart Helmholt bekende het grif. Hij had het huis gisteravond niet verlaten met het gevoel zijn eigen, alweer twee jaar staande Nederlands record te gaan verbeteren.

Daarvoor was zijn seizoen tot dusver te wisselvallig, was hij veel meer een puzzelaar dan een fierljepper. Het liep immers bij vlagen goed dit seizoen. Uiteraard had de Burgumer al vier keer de 21 metergrens geslecht, maar net zo vaak kon hij terugkijkenop eenmisluktewedstrijd. Maar opeens vielen de puzzelstukjes in It Heidenskip, waar Helmholt ook het schansrecord met 21,21 meter al in handen had, in elkaar.

Daar leek het in de voorronde nog niet op. Met 19,03 plaatste Helmholt zich nipt als vierde voor de finale, maar in de eerste sprong in die eindstrijd klopte opeens alles. ,,It wie earst sykjennei hoe fier ik de stok fuortsette koe. Foarige wike hie ik him op 11,20 stean, mar doe gong ik ek net lekker oer. Dus ha ik him no gewoan wer fier fuortsetten: op 11,80’’, aldus Helmholt. Ging het tijdens zijn derde sprong van de avond nog helemaal mis en leverde hij een scheefsprong af, het was wel de bevestiging dat de stok goed stond. ,,Gewoan in ‘cleane’ sprong meitsje en it giet fier’’, hield hij zichzelf in de eerste finalesprong voor. De ervaring deed de rest.

Dat het ver was, wist Helmholt meteen. ,,Mar in nasjonaal rekord hie ik net op rekkene en sa fielde it ek net.’’ Toch kwam er 21,64 op het scorebord te staan. Met dank aan een verbeterde uitsprong. ,,Dêr ha ik de lêste trainings op traind. De fuotten heger skoppe en de hân mei folle druk op de top fan ’e pols. Dan krijst de ‘zwiep’ fan de stok maksimaal mei.’’ Helmholt keek nog even tien jaar terug.In 2006, het eerste seizoen dat de aluminium polsstok was verruild voor de carbonpolsstok, bracht Helmholt het Nederlands record - dat met 19,40 in handen was van de legendarische Aart de With - op 19,48. ‘In nasjonaal rekord hie ik net op rekkene en sa fielde it ek net’ In tien jaar tijd bracht Helmholt dat record precies 2,16 verder. ,,De stok stiet mar in meter fierder as eartiids. It ferskil sit him yn myn eigen power en yn de stok. Dy is in stik stugger. Dat betsjut datst mear profitearje kinst fan de bûging fan de stok. En dat fielt machtich’’, zei de recordspringer met een brede lach.

Ook Ysbrand Galama was een blij man. Hij leek lang op weg naar een dagzege. Totdat Helmholt zijn Nederlands record sprong. ,,Tsjin in nasjonaal rekord kinst noait op’’, was het berustende commentaar van de kleurrijke Heidenskipper. Hij kon zelfs blij zijn met het record. ,,It wurdt op myn thússkans sprongen. Dochst der safolle foar om itfoar inoar te meitsjen en dan is it in erkenning as der in rekord sprongen wurdt.’’ Persoonlijk was Galama ook blij. Tot gisteravond liep het seizoen nog niet. ,,Hjoed hie ik foar it earst it gefoel dat ik foar de oerwinning meidwaan koe. Ik hie tsjin mysels sein dat ik gewoan knalle moast. Net mear twifelje, springe. Dat hat in moaie 20,28 oplevere. Der bin ik tige wiis mei, ek al ha ik net wûn.’’ 

Sluiten

Ontbreken van teamtactiek nekt Friezen in tweekamp

POLSBROEKERDAM En dat is drie. Voor het derde jaar op rij verloor het ooit zo oppermachtige Fryslân de fierljep-tweekamp van Holland.
Lees meer
EDWIN FISCHER

POLSBROEKERDAM | En dat is drie. Voor het derde jaar op rij verloor het ooit zo oppermachtige Fryslân de fierljep-tweekamp van Holland. Hoe winnen ‘we’ weer? Nadat Fryslân vorig jaar in Burgum nog nipt met een verschil van 2,09 meter van de Hollandse polsstokverspringers verloor, was de marge zaterdag in een winderig Polsbroekerdam weer op het niveau van de nederlaag van 2014. Toen was het verschil op de schansen van Linschoten 6,42 meter. Het gat was nu zelfs nog iets groter dantoen; 7,02meter. DeHollandse springers wisten het eindtotaal op 395,37 te zetten. Het Friese fierljepteam kwam uit op 388,35 meter.

Zoals bij elke nederlaag waren er meerdere redenen aan te voeren waarom de Friese ljeppers er weer niet in slaagden om de wisseltrofee te veroveren. Het grootste verlies werd geleden in de jongenscategorie. Het verschil in die leeftijdsgroep was 5,42 in Hollands voordeel. ,,It is in stik ûnerfarenheid fan ús jonkjes. Se ha hjir noch nea sprongen en elkenien wit datst hjir echt oan de skâns wenne moatst’’, zei Pieter Haanstra. Hij, naast Rients van der Wal coach van het Friese team, nam zo de Friese jongens in bescherming. Haanstra voegde daar wel eerlijk aan toe dat gebrek aan kwaliteit ook een voorname oorzaak was van de kloof bij de jongens.

Dat kon hij niet zeggen over de meisjesgroep. Ook daarin was Holland met een verschil van 1,81 meter sterker, maar had de nederlaag, net als bij de jongens, niet zo groot hoeven te zijn. De coaches mochten zichzelf ook afvragen of de juiste tactiek gekozen was, als er tenminste een teamtactiek besproken was. Een mooie speech van Haanstra in de vanuit Joure vertrokken bus met zo goed als de hele Friese ploeg aan boord, had slechts als boodschap ,,helje it bêste ut jimsels’’. Dathad tot gevolg dat elk individu puur zijn of haar eigen wedstrijd sprong. Er werd amper aanhetteamresultaat gedacht. De ljeppers werden geacht risico’s nemen. Met andere woorden: proberen de verste afstand in eigen categorie te overtreffen. Dat resulteerde in te veel mislukte sprongen en dus minder kans op aansprekende afstanden voor het klassement.

 ,,Dat dogge de Hollanners dus al’’, constateerde Bart Helmholt, die achter Jaco de Groot (20,65) uiteindelijk tweede werd. ,,Se sette de pols de earste twa sprongen behoarlik op safe en gokke dan pas. Mar dan ha se wol in moaie ofstân foar harren teamklassemint delsetten.’’ Dat was overigens ook de tactiek van Helmholt. Zijn coach Arend Hofstee had de opdracht gegeven om eerst 19,50 te springen, om daarna de stok op scherp te zetten. In zijn tweede sprong voldeed Helmholt aan die opdracht, maar hij slaagde er in zijn twee laatste pogingen niet in die uitschieter te produceren. ,,De omstannichheden wiene troch de wyn echt swier’’, aldus Helmholt.

Te veel ljeppers uit het Friese kamp slaagden er niet in om een behoorlijke klassementsafstand te produceren. Een afstand neerzetten en vervolgens streven naar een uitschieter: dat had de opdracht aan alle Fries atleten moeten zijn en is de manier om volgend jaar de tweekamp-beker in Friesland te houden. Dat Freark Kramer voor het Friese hoogtepunt zorgde, was overigens niet dankzij en bepaalde tactiek. Maar zijn prestatie was er niet minder om. De tweedejaars junior bracht zijn persoonlijk record op 19,03 en deed dat in zijn allereerste sprong. ,,Gewoan de pols sette en net neitinke. Dat wurketit bêste’’, aldus de ljepper uit It Heidenskip, die daarmee won in de juniorengroep. De Friese ljeppers halen woensdag de afgelaste wedstrijd van vorige week in It Heidenskip in.
Sluiten

Helmholt wint met gescheurde lens

IJLST Bart Helmholt heeft zijn tweede dagtitel van het seizoen te pakken. In IJlst won de Burgumer met een seizoensrecord van 21,15. Het was alweer zijn vierde 21-metersprong.
Lees meer

EDWIN FISCHER |

IJLST Bart Helmholt heeft zijn tweede dagtitel van het seizoen te pakken. In IJlst won de Burgumer met een seizoensrecord van 21,15. Het was alweer zijn vierde 21-metersprong. Bart Helmholt typeerde zijn seizoen tot nog toe in een helder zinnetje. ,,It is oan of út.’’ Vrij vertaald, het is alles of niets. Zaterdagavond was het in IJlst voor de tweede keer dit seizoen alles. Al twijfelde Helmholt voor aanvang nog wat voor avond het zou worden. Het zicht hinderde hem op weg naar IJlst enigszins. In een van zijn contactlenzen zat een scheurtje. ,,Mar sûnder linzen is it hielendal neat. Dan sjocht dizze man by dit waar niks.’’ Donker en bewolkt weer is voor de ljepper al niet optimaal en helemaal niet met een half oog.

Het was dan ook geen wonder dat Helmholt juist in de finale excelleerde. De donkere wolken die tijdens de voorronde nog boven IJlst hingen waren weggetrokken en de blauwe lucht zorgde voor veel meer helderheid. Ook voor het zicht van Helmholt. ,,De oanrin wie al goed, mar de ynsprong noch net. Yn de earste finalerûnde wie ek dy hiel goed en dan kin ik fier’’, gaf hij als verklaring voor zijn snelle 21,15. Het was dit seizoen, na 21,03, 21,07 en 21,08, alweer zijn vierde sprong over die magische grens. Helmholt: ,,It is sa dat elts foutsje dat ik meitsje ôfstraft wurdt. Mar as it kloppet dan spring ik hiel maklik. Allinnich skande dat dizze net foar it klassemint telt.’’

Helmholt ontnam met zijn verre finalesprong Thewis Hobmade dagwinst.DeHarlinger was met een mooie 20,34 als beste de eindstrijd ingegaan. ,,Fansels hie ik graach wer ris in deititel pakt, mar ik bin tige bliid mei dizze wedstriid’’, aldus Hobma. Vorig seizoen kende de topklasser een zeer frustrerend seizoen. Hobma: ,,Ik wie hielendal it plesier yn it ljeppen kwyt. Ik ha doe tsjin mysels oanpraat om dat wer werom te finen.’’ Daarvoor besloot de 32-jarige routinier om de insprong aan te passen. Voorheen vloog hij naar de pols om met volle kracht en met twee doorzwaaiende benen zich op te trekken en te beginnen met klimmen. ,,No spring ik mei ien knibbel neist de stok. Kinst dan fuort mei klimmen begjinne. Mar it duorret in skoft foardatst it hielendal behearskest.’’ Op de training liep het de afgelopen weken al, maar tot frustratie van Hobma kwam het er in de wedstrijd steeds niet uit. ,,Dêrom bin ik no ek sa bliid mei dizze ôfstân, al hie it eins fierder moatten. Ik seach tefolle omheech, wêrtroch de útsprong net op it goeie momint kaam’’, zei Hobma zelfkritisch. MetHobmaterug aan het front wordt de topklasse in elk geval weer wat spannender.

Nard Brandsma en Bart Helmholt waren tot nog toe de smaakmakers. Daar kwam woensdag Hannes Scherjon nog bij, maar die blesseerde zich in Burgum bij zijn winnende sprong dusdanig dat zijn seizoen er hoogst waarschijnlijk op zit. Met de nog naar topvorm zoekende broers Oane en Ysbrand Galama en debutant Sytse Bokma als overige topklassers op behoorlijke afstand, was de aansluiting van Hobma ook noodzaak. Omdat de Galama’s zeker die topvorm gaan vinden en ook Bokma de gewenning voorbij komt, zal het seizoen nog een prettig vervolg krijgen.

Sluiten

Pijnlijke winst voor Hannes Scherjon

BURGUM | Met een fraai persoonlijk record van 20,27 meter vierde Hannes Scherjon zijn rentree in de topklasse met de zege. Een verdraaide enkel kan wel eens einde carrière zijn.
Lees meer
EDWIN FISCHER

BURGUM | Met een fraai persoonlijk record van 20,27 meter vierde Hannes Scherjon zijn rentree in de topklasse met de zege. Een verdraaide enkel kan wel eens einde carrière zijn. Het leek allemaal zo mooi. Hannes Scherjon begon het seizoen in de senioren eerste klasse. Met vier finales in zes wedstrijden toonde de Noardburgumer aan weer helemaal terug te zijn. De terugkeer in de topklasse, tussen de groten van het Friese fierljeppen, was meer dan verdiend.

Uitgerekend op zijn thuisschansen in Burgum mocht de klompenmaker zijn hernieuwde opwachting in de Friese fierljep-eredivisie maken. Scherjon opende knap met 19,47 en was toen al zeker van finale. Dat hij daarin niet als beste van start ging, was omdat de dit seizoen zeer constant springende Nard Brandsma 20,03 ljepte. Dat was niet genoeg voor de zege. Scherjon zat in zijn eerste finalesprong al heel dreigend in de polsstok, maar ging te ver uit koers. In zijn tweede poging klopte alles wel. Behalve de uitsprong. Scherjon wilde zijn befaamde vliegende uitsprong maken, maar gebrek aan ritme van deze wijze van uitspringen zorgde voor een te vroege vlucht.

Hij zweefde niet maar kwam hard uit de lucht vallen. Bij de landing greep Scherjon naar zijn enkel. Niks euforie over een pr van 20,27, geen blijdschap vanwege de eerste dagzege in vele jaren. Maar frustratie, pijn, woede en onmacht. ,,Dit is it einde fan it seizoen, mar ik tink hielendal fan it ljeppen’’, was de begrijpelijk negatieve primaire reactie van de aimabele fierljepper. Met een blauw wordende en opzwellende enkel onder de koude kraan deed Scherjon zijn relaas. ,,It leit oan net fit wêze. Ik wurkje de hiele dei keihurd en freegje folle fan myn lichem. Dat hat my no opbrutsen. Ik koe it krekt net korrizjeare.’’ De blessure - die wellicht de komende dagen blijkt mee te vallen en Scherjon doet besluiten om toch met zijn geliefde sport verder te gaan - was een forse smet op de zevende ljepperij van het seizoen.

Een wedstrijd waarin Sigrid Bokma voor een absoluut hoogtepunt had gezorgd. De veertienjarige springster van de meisjescategorie sprong naar een prachtig Fries - en naar alle waarschijnlijkheid ook Nederlands - record. Zij noteerde maar liefst een afstand van 16,10 meter. Het leverde haar de bewonderende blikken van grote broer en topklasser Sytse op. Die bekende schoorvoetend dat hij op veertienjarige leeftijd een persoonlijk record van maar 16,03 had staan. ,,It is hiel knap wat Sigrid hjir sjen lit’’, zei broer Sytse. ,,Mar folgjend seizoen sil se wol wat fierder moatte om my dan ek wer foar te bliuwen. Want dan moat se fierder as 17,70. Dat wie doe myn fierste ôfstân. In poepetoer.’’ Zelf gelooft Sigrid daar ook niet in. ,,Al sizze myn trainers dat ik dit seizoen al 17 meter helje kin. Sels leau ik dat noch net. Ik hie it doelomdit jier 15,50 te springen en dat ha ik no al helle. Miskien moat ikno dochs dy 17 meter mar as nij doel stelle, mar it klinkt wol hiel fier hear.’’
Sluiten

Helmholt leert van zijn logboekje

GRIJPSKERK Vier weken was Bart Helmholt van slag. Vier weken, naar eigen zeggen, maximaal gefrustreerd. Zaterdag was de lach er weer door twee 21-metersprongen.
Lees meer

EDWIN FISCHER

GRIJPSKERK
Vier weken was Bart Helmholt van slag. Vier weken, naar eigen zeggen, maximaal gefrustreerd. Zaterdag was de lach er weer door twee 21-metersprongen.

Het wedstrijdseizoen begon voor fierljepper Bart Helmholt op 21 mei. Op de eigen schansen in Burgum won de afgetrainde en superfitte politieman met een prachtige afstand van 21,08 meter. Het zelfvertrouwen spatte destijds van zijn tevreden gezicht. Na een beroerd en feitelijk mislukt seizoen vorig jaar, zonder een grote titel of record, moet 2016 het jaar van de revanche worden. Want nog een seizoen van frustratie wilde de Burgumer niet meemaken. Hard trainen, op de juiste momenten rust pakken en veel sprongen in de directe voorbereiding op dit nieuwe seizoen maken.

De ingrediënten die er voor zorgden dat Helmholt meteen in Burgum de bevestiging kreeg die hij zocht: nog niet te oud, te versleten en dus niet afgeschreven. Hoe frustrerend was het dat de wedstrijden daarna die prachtige eerste zege geen vervolg kreeg. ,,It gong yniens net mear. Mar ik koe it hieltiid net ferklearje, wist net wêrom’t it net gong. Ik rekke maksimaalfrustreard’’, bekende Helmholt zaterdag in Grijpskerk. Tot afgelopen dinsdag het antwoord werd gevonden. Een technisch verhaal. Maar de oplossing zat hem in het zetten van de polsstok. Het logboekje dat Helmholt voor zichzelf bijhoudt van elke training, werd grondig bestudeerd en gaf uitsluitsel. ,,Ik ha de stok wer fierder op ’e hân set. Tritich sintimeter fierder. Omdat ik nei dy winst yn Burgum sa’n boost krigen ha dat ik no krekt wat hurder oanrin. Dan komst dus krekt wat oars yn ’e pols. Dy moast wat fierder fuort setten wurde.’’

Ik wol dochs oait in klassemint fan allegear 21 metersprongen ha’ 

Die ontdekking, van dat net iets harder aan komen lopen, bleek de oplossing. Donderdag tijdens de training wist Helmholt zeker dat het probleem getackled was en zaterdag kwam de bevestiging. In de voorronde sprong hij in karakteristieke stijl naar 21,03 en hij kwam in de finale zelfs nog vier centimeter verder. ,,Al wie dat in sprong dy’t folle fierder moatten hie. Mar dat wie it gebrek oan ritme, erfaring fanboppeynde pols sitte.Ik ha it sels ferkloate.’’ Erg vond Helmholt dat niet. Hij was immers meer dan tevreden dat het lek boven was, de winst gepakt werd en hij alweer een tweede 21- metersprong voor het klassement gesprongen had. ,,Ik wol dochs oait in klassemint fan allegear 21 metersprongen ha’’, zei hij, om lachend te bekennen dat hij al gekekenhad welke aankomende wedstrijden geschikt zijn om de andere vijf noodzakelijke 21-metersprongen te realiseren.

Dat Helmholt weer gaat domineren, mocht het lek inderdaad boven zijn, is zeker niet gezegd. Nard Brandsma zette zijn hoge constante prestatielijn namelijk ook in Grijpskerk door. De Workumer leek eindelijk ook de magische grens van 21 meter te doorbreken, maar bleef steken op 20,98. ,,It frustreart net hear, dat it wer krekt net wie. Itis gewoan wachtsjen en it sil net lang mear duorje’’, klonk het zelfverzekerd. Dat bevestigde Reset-teamgenoot Helmholt. ,,Nard hat safolle fertrouwen. Hy wit no fan himsels dat hy hiel goed springe kin, hat gjin twifels mear sa as hy dat altyd hân hat. Hy is mentaal safolle groeid dizze winter.’’ 

Sluiten