Google+
©Martin de Jong
©Martin de Jong
©Martin de Jong
FK Fierljeppen Winsum 2011
FK Fierljeppen Winsum 2013
Fierljeppen Buitenpost
Welkom op de site van Frysk Ljeppers Boun!
Categorie: Omrop Fryslân
16-07-2017

Nard Brandsma kening fan Burgum mei nij pr fan 21.09 meter

By it keningsljeppen yn Burgum hat Nard Brandsma foar it earst oer de 21 meter ljept. Brandsma kaam yn syn seisde sprong ta 21.09, in nij persoanlik rekôr, en pakte sa de titel kening fan Burgum. Dêrmei is de Warkumer de tredde Fries nei Bart Helmholt en Oane Galama dy't de magyske grins fan 21 meter foarby ljept.

Lees meer