Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) heeft een historische beslissing genomen, door over te gaan op "het digitaal meten". Historisch in de zin dat hiermee een einde komt aan ruim 50 jaar handmatig meten. De invoering van dit nieuwe meetsysteem sluit mooi aan op het professionaliseringsbeleid van het FLB.

Op de 1ste wedstrijd van de ROC Friesepoort competitie 2008 op 10 mei a.s. te Burgum zal hiermee worden gestart. De gesprongen afstanden zullen met m.b.v. een zogenaamd laser apparaat worden gemeten. Het grote voordeel hiervan is dat de afstand tot op de millimeter nauwkeurig kan worden vastgesteld. De verwachting is dat op deze wijze ook sneller kan worden gemeten en de wedstrijden nog vlotter en aantrekkelijker kunnen verlopen. Op termijn is het de bedoeling de gesprongen afstanden automatisch op de scoreborden laten verschijnen. Een voorstel van de Technische Commissie en het Hoofdbestuur is enkele weken terug met alle geledingen besproken. Gisteravond ook binnen het bestuur van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) te Almere, met vertegenwoordigers van de Polstok Bond Holland (PBH). Het voorstel om digitaal te gaan meten is door alle FLB geledingen en het NFB-bestuur positief ontvangen.

De eerste voorbereidende stappen om de invoering mogelijk te maken zijn inmiddels al gezet. De Technische Commissie (TC) van het FLB vervult hierbij een centrale rol, in het bijzonder de heren: Anne Hooisma, Willem Vonk en Jan Coehoorn. Betreft; aanschafapparatuur, aanpassen wedstrijdreglement, opleiden TC-ers, inmeten accommodaties, e.d.

Het komende seizoen wordt gezien als een overgangsjaar, de opgedane ervaring en het gebruik van de apparatuur zal na het seizoen worden geëvalueerd. Eveneens of er wel/niet aanvullende reglementering nodig is.