Tijnje- De heren; Frederik Boersma, Edde Wolters, Durk Scherjon, Bart van Rijn en Hugo Bosgraaf zijn geslaagd voor het fierljeptrainersdiploma. Tijdens de Jaarvergadering van het Frysk Ljeppers Boun (FLB) kregen zij hun diploma uitgereikt uit handen van Pieter Bult, voorzitter van de Nederlandse Fierljep Bond (NFB). De NFB biedt al sinds 2004 in samenwerking met de districten, in dit geval het Frysk Ljeppers Boun (FLB), de mogelijkheid om trainers op te leiden tot gecertificeerd fierljeptrainer. Pieter gaf bij de uitreiking aan dat het voor de ontwikkeling en van de fierljepsport, erg belangrijk is over voldoende goed opgeleide trainers te kunnen beschikken. Hij hoopt dat het opleidingsaanbod in de toekomst het nog verder kan worden uitgebreid, met o.m. een cursus fierljepbegeleider, temeer daar dit aansluit bij de professionaliserings ambities van de fierljepbonden.

Ook het FLB is bijzonder blij met de vijf nieuwe fierljeptrainers, aldus voorzitter Jelle Roorda. In totaal beschikt het FLB nu over 11 bevoegde trainers. Het hoofdbestuur van het FLB is voorstander van het uitbreiden van het opleidingsaanbod en hoopt dat er de komende jaren nog vele gediplomeerden zullen volgen. Uiteraard werd ook docent Rimmer Abma in de eer betrokken, daar hij de cursus heeft ontwikkeld en alle twaalf theorie en praktijklessen weer op een aansprekende manier heeft verzorgd. Van harte gefeliciteerd heren, wij zijn trots op jullie! HB-FLB

NB; Op de foto van Niek Roorda v.l.n.r.; Rimmer Abma, Bart van Rijn, Frederik Boersma, Durk Scherjon en Pieter Bult. Edde Wolters en Hugo Bosgraaf waren verhinderd.