Keningljepper – gedicht Baukje Wytsma
Winsum - De bekende Fryske skriuwster en sjoernaliste Baukje Wytsma fan Reduzum wie op sneon 8 augustus 2009 oanwêzich by de Fryske Kampioenskippen Fierljeppen yn Winsum.