It Heidenskip – De Nasjonale Fierljep Manifestaasje (NFM) op It Heidenskip is sneontejûn folslein yn it wetter fallen. Oerdei mei de kwalifikaasje wie it ek al in lijen. Mei in protte opûnthâld, reinwetter en fierljeppen is gjin lokkich houlik, kamen dochs de finalisten op papier. Dy finale wurdt no sneintemiddei om healwei trijen ljept.

Bart Helmholt sprong der út mei in moaie 20,72. De Hollânske topper Jaco de Groot bleau stykjen op 18.15.

By de junioaren sette Nard Brandsma yn eigen dorp de fierste ôfstân del: 17.84. Tessa Kramer wie op de ‘eigen’ barte de bêste by de froulju mei 14.88 en Gregor Boelens fan Baaium wie by de jonges mei 15.99 de bêste.

Snein komme de bêste sechstjin senioaren, de bêste sechstjin junioaren, de bêste acht froulju en acht jonges yn aksje yn de finale. Alle ljeppers begjinne dan wer mei in skjinne laai. Fan dy 48 finalisten binne der 31 fan it Frysk Ljeppers Boun en 17 fan ‘e Polsstokbond Holland.

Bron: Omrop Fryslân