OPEN BRIEF!

Aan: de ljeppers van de Topklasse FLB

UITNODIGING voor gesprek.

Akkrum, 7 juni 2009.

Beste heren topklasse-ljeppers,

.

Sinds de seizoensopening op 16 mei jl. hebben jullie via de media nadrukkelijk van je laten horen, niet alleen wat de sportieve prestaties betreft, waar vooral om jullie wens om privé-sponsoring mogelijk te maken kracht bij te zetten.

We hebben het idee gekregen dat hierover bij jullie de nodige creatieve ideeën leven en dat jullie verschillende kansen zien om sponsoren binnen te halen. Wij en ook de afdelingsbesturen zijn hier erg benieuwd naar en willen deze graag op korte termijn van jullie vernemen.

Hierbij nodigen wij jullie dan ook van harte uit voor een gesprek.

Voor het gesprek zijn tevens de zeven afdelingsvoorzitters én de voorzitter van de Ljeppers Vereniging door ons uitgenodigd.

.

Inhoudelijke informatie en uitgangspunten t.b.v. het overleg:

Tot op heden kent het FLB en haar aangesloten afdelingen (verenigingen) al verschillende vormen van sponsoring, voornamelijk via kleding en reclameborden. Voor onze sponsoren hebben wij veel waardering, vooral voor onze hoofdsponsor ROC Friese Poort, want zonder hun zouden de vele vernieuwingen van de afgelopen jaren in de fierljepsport niet mogelijk zijn geweest. Het in 2008 afgesloten nieuwe sponsorcontract is dan ook door alle geledingen van het FLB toegejuicht.

.

Het huidige beleid van het FLB is dat de verkregen baten geheel t.b.v. het collectief worden benut. Dit betekent dat mede hierdoor een lage contributie voor de ljeppers, een relatief lage wedstrijdvergoeding voor de afdelingen kan worden gehanteerd, doordat alle grote investeringen hieruit worden bekostigd. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling, invoering en aanschaf van 14 nieuwe carbonpolsen, digitale meetapparatuur, kleding en allerlei promotiemateriaal en middelen. Daarnaast bestaan er bij de afdelingen en de bond nog vele ideeën en wensen om de fierljepsport verder te kunnen ontwikkelen, waarvoor flinke bedragen nodig zijn.

.

Ondanks een tekort van € 4.000 op de jaarrekening over het jaar 2008, is tijdens ALV in april 2009 door de afdelingen besloten de tarieven niet te verhogen en dit tekort éénmalig uit de algemene reserve te halen.

Op zich staat het HB positief tegenover persoonlijke sponsoring, mits dit wordt gerealiseerd in combinatie met subsponsoring van de bond en afdelingen. Een model dat ook bij andere sportorganisaties met succes wordt gehanteerd. Deze optie lijkt ons kansrijk, omdat hierin zowel de wensen van jullie, de afdelingen, als de bond kunnen worden verenigd.

.

Samen met jullie en de afdelingen willen wij deze optie graag nader bekijken en uitwerken. Ons voorstel aan jullie en de afdelingen is dan ook, hiervoor een adhoc-commissie Sponsoring te benoemen. Met hierin een vertegenwoordiging van: de topklasse-ljeppers (2), namens de andere 1e en 2de klassers door de Ljeppers Vereniging voor te dragen (1), afdelingsvoorzitters (2) en 2 HB-leden.

.

Deze commissie krijgt als opdracht z.s.m. met een concreet uitgewerkt voorstel/regeling te komen, waarna dit met alle geledingen en andere samenwerkingspartners kan worden besproken. Met als afsluiting –zoals gebruikelijk- besluitvorming door de afdelingen.

Vanaf dat moment kan er dan met de regeling worden gewerkt c.q. dit een vervolg krijgen, in de gespreken en het maken van afspraken met de bedrijven die zich voor sponsoring van deze combinatievorm bij jullie hebben gemeld.

.

Kortom er ligt voor jullie topklasse-ljeppers een enorme kans om duizenden euro’s voor het fierljeppen binnen te halen, zodat er een win-winsituatie kan ontstaan voor zowel: jullie persoonlijk, de collega ljeppers, de afdelingen, de bond als voor de sponsoren.

.

Namens het bestuur HB-FLB,

Met vriendelijke groet,

Jelle Roorda, vz FLB