Romte foar Omrop Fryslân! Tekenje de petysje
Yn de Twadde Keamer wurdt dizze wiken de nije mediawet behannele. As de plannen oannommen wurde dan sjocht it der min út foar Omrop Fryslân. Ferline jier is troch de ministers Donner en steatssekretaris Bijleveldt tasein dat Omrop Fryslân in “status aparte” krije soe en net koarten wurde soe op it lanlike budzjet yn de mediawet.