World Sports of All Games net yn Fryslân
De Olympyske Spelen foar lytse sporten, de Word Sport of All games, wurdt oer fiif jiernet yn Fryslân hâlden. Fryslân hat de stimming mei 21tsjin en mar 9foar ferlern fan Yndonezië.