Naar aanleiding van de laatste beslissingen van de regering over het Corona-virus in relatie tot de
sport heeft het bestuur van Frysk Ljeppers Boun op 23 april 2020 de volgende besluiten genomen.

 1. Er worden in het seizoen 2020 geen nationale wedstrijden gehouden. Dus ook geen
  Tweekamp Fryslân-Holland en NFM (Nationale Fierljep Manifestatie). Omdat al deze
  wedstrijden vallen onder het criterium “evenement” die verboden zijn tot 1 september 2020.
  Dit is mede omdat de overheid zo weinig mogelijk reisbewegingen wil.
  Zo mogelijk worden later wel de FK en NK fierljeppen gehouden (zie bij 4 en 5).
 2. Voorlopig worden geen wedstrijden gehouden omdat dit door overheid niet is toegestaan.
  Dit geldt in ieder geval tot de nieuwe richtlijnen van 19 mei bekend zijn.
 3. Het Nederlandse Kampioenschap voor jeugd kan dit jaar ook niet doorgaan. Er zouden veel
  ouders en andere betrokkenen bij aanwezig moeten zijn, wat te risicogevoelig is.
 4. De datum voor het Frysk Kampioenschap in Winsum is nu gepland op zaterdag 5
  september 2020. De FK kunnen dan worden gehouden, voor zover het verbod op
  evenementen niet verlengd wordt.
 5. De Nederlandse Kampioenschappen in Burgum zijn nu gepland op zaterdag 19 september
 6. Ook hier geldt voor zover er dan geen verbod op evenementen meer is.
 7. Mochten er geen of onvoldoende reguliere wedstrijden kunnen worden gehouden dan
  worden de FK en NK voorafgegaan door enige kwalificatiewedstrijden. Desnoods zonder
  publiek.
 8. Maar wij hopen natuurlijk dat er dit seizoen nog wel fierljepwedstrijden kunnen plaats
  vinden. Dat kan alleen wanneer de maatregelen in de komende periode versoepeld
  worden. Vooruitlopend daarop worden nu protocollen gemaakt voor de trainingen en voor
  de wedstrijden. Hierin wordt concreet aangegeven hoe een en ander kan plaatsvinden op
  basis van de veiligheidseisen, zoals 1 1⁄2 meter afstand houden. Deze protocollen worden
  ook gebruikt voor overleg met de gemeenten.
 9. Er wordt vooralsnog niet gekozen voor het houden van wedstrijden zonder publiek of
  beperkte toelating van publiek. Want bij fierljeppen hoort toch publiek.
 10. Bij de trainingen geldt voor kinderen t/m 12 jaar geen afstandseis. Voor jongeren van 13 t/m
  18 jaar geldt wel de 1 1⁄2 meter regel. Volwassenen kunnen alleen individueel trainen.
 11. Met goedkeuring van betrokken gemeente kunnen de trainingen aanvangen op 29 april a.s.
  De douche- en kleedgelegenheden en kantines worden voorlopig niet gebruikt.
  Deze maatregelen zijn door Frysk Ljeppers Boun ontwikkeld samen met de Polsstok Bond Holland
  (PBH). Dit via de Nederlandse Fierljep Bond (NFB), waar FLB en PBH lid van zijn.
  Deze maatregelen gelden dus voor alle verenigingen die bij beide bonden zijn aangesloten.
  Zodra nieuwe besluiten door de overheid worden genomen zullen de bonden via de NFB een
  standpunt innemen over dan te nemen maatregelen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Teije Dijk, voorzitter Frysk Ljeppers Boun, tel: 06 –
53915058