GERRIT KLOOSTERMAN

IT HEIDENSKIP Age Hulder (23) uit Burgum overwoog wel eens te kappen met fierljeppen. Na zijn overwinning in It Heidenskip denkt hij daar anders over.

Het was zaterdagavond de eerste overwinning voor Hulder in de topklasse met een sprong van 19,85 meter. Dat hij eindelijk eens de beste was, bracht hem in een bijna euforische stemming. ,,Dit jout my in hiel soad fertrouwen’’, zei Hulder, die dit seizoen in Burgum en IJlst twee keer de op een na beste sprong afleverde. Het was drie seizoenen ‘oanmodderjen’, zoals Hulder het zelf omschreef. Hij werd achtervolgd door blessureleed. Inherent daaraan was ook dat er een zeker motivatiegebrek ontstond.,,Ik ha der ek wolris oer tocht om der mar mei op te hâlden.’’ Maar de liefde voor de fierljepsport deed hem dan toch weer anders besluiten.

Age Hulder, die in de jongenscategorie een topper was, zat te wachten op dat ene moment van bevestiging van zijn kwaliteiten, dat hij eens de beste mocht zijn in de topklasse. Dat moment kwam zaterdagavond. ,,Ik ha hjir en dêr wat keuzes makke, ik ha mysels wat minder druk oplein en einliks begjint it no te rinnen’’, zei Hulder, die momenteel bezig is aan een project voor de rijksuniversiteit dat onderzoek doet naar de populatie van grutto’s. Grutto’s worden gevangen, geringd en alle gegevens van de bedreigde vogel worden genoteerd en opgeslagen. Hulder beheert het gebied tussen Makkum en Workum. Het veldstation van de veelal jonge onderzoekers staat in It Heidenskip. En uitgerekend op die schans was het raak, al kwam hij niet in de buurt van zijn pr (20,41 meter). Maar dat was even van ondergeschikt belang.
Hulders derde sprong bleek de winnende. In de finale kwam Ysbrand Galema tot op twee centimeter en ook Sytse Bokma kwam met 19,80 meter dicht in de buurt, maar ze beten zich stuk op Hulders afstand. Hulder: ,,Se kamen hiel tichtby. Somtiden hast ek wolris in gelokje noadich.’’ Hulder ging in de finale twee keer nat. ,,By de earste sprong moast ik te gau en wie myn ynsprong net goed. By de twadde wist ik dat ik it helle hie en koe ik wol wat risiko nimme. Dy sprong wie technysk perfekt, mar ik kaam krekt net oer it deade punt hinne. Mar ek dat wie foar my in befêstiging dat it no wol goed sit.’’