WINSUM – Bart Helmholt won de zesde fierljepwedstrijd van het seizoen. Hij is nu blij met anderhalve week rust. ,,De Fryske Olympiade besjoch ik as demonstraasje.”

lees meer>>