EDWIN FISCHER

IT HEIDENSKIP Precies twee jaar en een dag stond het nationaal fierljeprecord op 21,55 meter. Bart Helmholt verbeterde dat gisteravond in It Heidenskip met 9 centimeter. Bart Helmholt bekende het grif. Hij had het huis gisteravond niet verlaten met het gevoel zijn eigen, alweer twee jaar staande Nederlands record te gaan verbeteren.

Daarvoor was zijn seizoen tot dusver te wisselvallig, was hij veel meer een puzzelaar dan een fierljepper. Het liep immers bij vlagen goed dit seizoen. Uiteraard had de Burgumer al vier keer de 21 metergrens geslecht, maar net zo vaak kon hij terugkijkenop eenmisluktewedstrijd. Maar opeens vielen de puzzelstukjes in It Heidenskip, waar Helmholt ook het schansrecord met 21,21 meter al in handen had, in elkaar.

Daar leek het in de voorronde nog niet op. Met 19,03 plaatste Helmholt zich nipt als vierde voor de finale, maar in de eerste sprong in die eindstrijd klopte opeens alles. ,,It wie earst sykjennei hoe fier ik de stok fuortsette koe. Foarige wike hie ik him op 11,20 stean, mar doe gong ik ek net lekker oer. Dus ha ik him no gewoan wer fier fuortsetten: op 11,80’’, aldus Helmholt. Ging het tijdens zijn derde sprong van de avond nog helemaal mis en leverde hij een scheefsprong af, het was wel de bevestiging dat de stok goed stond. ,,Gewoan in ‘cleane’ sprong meitsje en it giet fier’’, hield hij zichzelf in de eerste finalesprong voor. De ervaring deed de rest.

Dat het ver was, wist Helmholt meteen. ,,Mar in nasjonaal rekord hie ik net op rekkene en sa fielde it ek net.’’ Toch kwam er 21,64 op het scorebord te staan. Met dank aan een verbeterde uitsprong. ,,Dêr ha ik de lêste trainings op traind. De fuotten heger skoppe en de hân mei folle druk op de top fan ’e pols. Dan krijst de ‘zwiep’ fan de stok maksimaal mei.’’ Helmholt keek nog even tien jaar terug.In 2006, het eerste seizoen dat de aluminium polsstok was verruild voor de carbonpolsstok, bracht Helmholt het Nederlands record – dat met 19,40 in handen was van de legendarische Aart de With – op 19,48. ‘In nasjonaal rekord hie ik net op rekkene en sa fielde it ek net’ In tien jaar tijd bracht Helmholt dat record precies 2,16 verder. ,,De stok stiet mar in meter fierder as eartiids. It ferskil sit him yn myn eigen power en yn de stok. Dy is in stik stugger. Dat betsjut datst mear profitearje kinst fan de bûging fan de stok. En dat fielt machtich’’, zei de recordspringer met een brede lach.

Ook Ysbrand Galama was een blij man. Hij leek lang op weg naar een dagzege. Totdat Helmholt zijn Nederlands record sprong. ,,Tsjin in nasjonaal rekord kinst noait op’’, was het berustende commentaar van de kleurrijke Heidenskipper. Hij kon zelfs blij zijn met het record. ,,It wurdt op myn thússkans sprongen. Dochst der safolle foar om itfoar inoar te meitsjen en dan is it in erkenning as der in rekord sprongen wurdt.’’ Persoonlijk was Galama ook blij. Tot gisteravond liep het seizoen nog niet. ,,Hjoed hie ik foar it earst it gefoel dat ik foar de oerwinning meidwaan koe. Ik hie tsjin mysels sein dat ik gewoan knalle moast. Net mear twifelje, springe. Dat hat in moaie 20,28 oplevere. Der bin ik tige wiis mei, ek al ha ik net wûn.’’