Frysk Ljeppers Boun rekket nei 15 jier haadsponsor kwyt