Bedrigings reden fan opstappen technyske kommisje
De fjouwer leden fan de technyske kommisje fan it Frysk Ljeppers Boun dy’t opstapt binne hawwe dat dien omdat se bedrige binne op it Nederlânsk kampioenskip fan dit jier op It Heidenskip. De fjouwer leden sizze dit yn in ferklearring dy’t se nei Omrop Fryslân stjoerd hawwe.