Bynt Sport met Bart en Thewis
Mei it moaie simmerwaar fan hjoed is it tiid foar in echte simmersport. Jûn prate wy oer it fierljeppen. Dat dogge wy mei twa fan de bêste Fryske ljeppers, te witten Bart Helmholt en Thewis Hobma.