Geert van Tuinen ûntfangt in ferskaat oan gasten út de fierljepwrâld yn it Fierljep kafee yn Winsum. U.o. De winner fan ferline jier Bart Helmholt en fierder Gerard Vlieger, Rimmer Abma en Henk Schievink. Fansels hat Geert ek fierljepsters útnoege, Antke van der Wal en Ettie Spriensma. Fierder hat hy petearen mei Eelke Scherjon en syn soan Hannes Scherjon. De kolumns wurde fersoarge troch âld ljepper Gerrit Hoekstra en Friesch Deiblêd sjoernalist Gerard Bos. Muyzk komt dizze jûn fan Piter Wilkens. Fierljep kafee fan 18.00 oant 20.00 oere.