Fjouwer TC-leden stappe op by Frysk Ljeppers Boun
Fjouwer fan de tsien leden fan de Technyske Kommisje fan it Frysk Ljeppers Boun binne út eigen beweging opstapt. Ien fan harren is TC-lid Willem Fonk. Foarsitter Jouke Jansma seit dat der ûnrêst binnen it bûn is nei in konflikt by it NK fierljeppen op It Heidenskip, fan ’t simmer.