Fryske fierljeppers jeie mei atletykcoach op Nederlânsk rekôr