De ljeppers fan de ôfdieling Fryslân hawwe sneontemiddei de twakamp tsjin Hollân wûn. De Friezen ljepten yn Gryptsjerk yn totaal 393,70 meter en dat wie 8.33 meter fierder as harren Hollânske konkurrinten.

lees meer >>