Fryslân stelt him offisjeel kandidaat foar de World Sport for All Games yn 2016. Dat is in fjouwerjierliks evenemint dêr’t tûzenen sporters en begelieders út de hiele wrâld oan meidogge.

lees meer >>