Hobma pakt alwer de fjirde seizoensoerwinning yn Drylts