Junior Sytse Bokma ljept alle topklassers derút
Sytse Bokma fan Hylpen ljepte sneontejûn op It Heidenskip nei de fierste ôfstân fan de jûn. Mei in prachtich persoanlik rekôr fan 19.62 wie er alle topklassers de baas.