Nard Brandsma kening fan Burgum mei nij pr fan 21.09 meter
By it keningsljeppen yn Burgum hat Nard Brandsma foar it earst oer de 21 meter ljept. Brandsma kaam yn syn seisde sprong ta 21.09, in nij persoanlik rekôr, en pakte sa de titel kening fan Burgum. Dêrmei is de Warkumer de tredde Fries nei Bart Helmholt en Oane Galama dy’t de magyske grins fan 21 […]