Eigen Risico formulier en AVG verklaring 18+
Frysk Ljeppers Boun

Het onderstaande formulier dient ondertekend te worden door ljeppers die 18 jaar of ouder zijn.

Conform de privacywetgeving (per 24 mei 2018) is het noodzakelijk dat je toestemming geeft voor het vastleggen van je persoonsgegevens. Je kunt de regeling van de Frysk Ljeppers Boun terugvinden op www.fierljeppen.frl/privacy. Hier vind je ook de bewaartermijnen van alle persoonsgegevens en welke gegevens van belang zijn om de historie van onze sport zichtbaar te maken.

De Frysk Ljeppers Boun stelt alles in het werk om voor hun leden, ljeppers, vrijwilligers en publiek een zo sportief en plezierig mogelijke omgeving te creëren en streven ernaar om een vereniging te zijn die hun verantwoordelijkheid nemen voor een ieders veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor ons actieve beleid verwijzen naar ons Huishoudelijk Reglement (en eventueel RI&E), te vinden op www.fierljeppen.frl/huishoudelijkreglement.
Daarbij:
• Is de ljepper zich er van bewust dat er risico’s zijn verbonden aan de fierljepsport. De ljepper is op de hoogte van deze risico’s en is bereid deze te aanvaarden.
• Geeft de ljepper eventuele medische, lichamelijke dan wel geestelijke beperkingen of gebruik van medicatie, die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van de fierljepsport, aan bij de trainer, coach of afdelingsbestuur.
• Indien bovenstaande van toepassing -heeft de trainer, coach of afdelingsbestuur kennis genomen van deze beperkingen-, heeft dit besproken en heeft passende maatregelen getroffen. Het bestuur is gerechtigd om op basis van de aangegeven beperkingen en eventueel daaruit voortvloeiende onaanvaardbare risico’s, deelnemers niet toe te laten, in het uiterste geval op basis van advies van een onafhankelijke partij.
• Kan de ljepper zwemmen en kan dit op aanvraag aantonen d.m.v. een zwemdiploma.
• Is het de ljepper niet toegestaan om alcohol en/of drugs/stimulerende middelen voorafgaande aan of tijdens de wedstrijd te nuttigen.

Het ingevulde en ondertekende formulier wordt automatisch ingeleverd bij de wedstrijdadministratie.