Huishoudelijk Reglement FLB

Inhoud

Hoofdstuk 1 Structuur FLB 

 • Artikel 1 Hoofd Bestuur HB 
 • Artikel 2 Technische Commissie TC 
 • Artikel 3 Wedstrijdsecretariaat WS 
 • Artikel 4 Ljeppers Vereniging LV 
 • Artikel 5 FLB-Afdelingen 
 • Artikel 6 Ere Leden 
 • Artikel 7 Fierljepfreonen 
 • Artikel 8 Geschillen Commissie GC 

Hoofdstuk 2 Vergaderingen 

 • Artikel 8 Algemene Leden Vergadering ALV 
 • Artikel 9 Vergaderingen HB 
 • Artikel 10 Vergaderingen TC 
 • Artikel 11 Vergaderingen LV 
 • Artikel 12 Adviesraad vergaderingen 
 • Artikel 13 Agenda vergaderingen 
 • Artikel 14 Vergaderingen met afgevaardigden van de Polsstok Bond 

Holland en de Nederlandse Fierljep Bond 

 • Artikel 15 Vergaderingen met betrekking tot bijzondere wedstrijden 

Hoofdstuk 3 Taken Bestuur en Commissies 

 • Artikel 16 Taken HB 
 • Artikel 17 Taken TC 
 • Artikel 18 Taken WS 
 • Artikel 19 Taken demoteam 
 • Artikel 20 Taken Officials 

Hoofdstuk 4 Financiën 

 • Artikel 21 Sponsoring 
 • Artikel 22 Toegangsbewijzen 
 • Artikel 23 Schade 
 • Artikel 24 Verzekeringen 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 

 • Artikel 25 Slotbepalingen 

Bijlage: Eregalerij der oude glorie 


 Algemeen 

De vereniging het “Frysk Ljeppers Boun” is opgericht in 1960 en heeft als vestigingsplaats Winsum (Fr). Op 28 juni 1978 is dit per akte vastgelegd, terwijl tevens de statuten van de vereniging werden vastgesteld. Op de Algemene Leden Vergadering van 26 april 1988 werd met algemene stemmen besloten de statuten te wijzigen. Op 1 juni 1988 werden de gewijzigde statuten bij notariële akte vastgelegd. 

Het doel van de vereniging staat verwoord in art. 2 van de statuten: 
de vereniging heeft ten doel om het fierljeppen in Friesland en eventueel daarbuiten nu en in de toekomst te behouden en in goede banen te leiden, zodat het fierljeppen – als bij uitstek Friese sport – blijft bestaan. 

In art. 20 van de statuten staat aangegeven dat er in het Huishoudelijk Reglement nadere regels gegeven kunnen worden over: 

 • Lidmaatschap
 • Introductie
 • Contributie/entreegelden
 • Werkzaamheden van het bestuur
 • Vergaderingen
 • Stemrecht
 • Andere zaken die gewenst zijn

Om de gestelde doelen zo volledig mogelijk te kunnen nakomen, zijn behalve de Statuten en het Huishoudelijk Reglement de volgende informatie-uitgaven aanwezig: 

 1. Wedstrijd Reglement van de Nederlandse Fierljep Bond, bevat uitgebreide instructie van wedstrijdzaken. 
 2. Technische Instructies Fierljepaccommodaties, bevat een uitgebreide technische instructie voor aanleg en onderhoud van fierljep-accommodaties. 
 3. Organisatie van Fierljepwedstrijden, is bedoeld als draaiboek voor de door de FLB-afdelingen te organiseren fierljepwedstrijden. 
 4. Algemeen draaiboek voor organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen. 
 5. Bondsblad “Op ‘e Skâns”, wordt jaarlijks opnieuw uitgegeven en bevat naast veel algemene informatie de wedstrijdagenda en een adressenlijst van bestuurders en afdelingen. 
 6. Fierljeppen, “De Sprong naar de overkant” J. Keizer (1982) en “De Grote Sprong” Klaas Jansma (2006). Geschiedkundige boeken over fierljeppen.
 7. Al sinds 1988 worden onder auspiciën van de Bond fierljepcouranten/magazine uitgegeven. Tegenwoordig betreft het een éénmaal per jaar (in de maand mei) verschijnende magazine. 
 8. Vanaf 1999 beschikt de Bond over een eigen website (www.fierljeppen.frl). Via internet kan dus al het actuele fierljep-nieuws worden gevolgd. Bovendien zijn er de wedstrijduitslagen en allerlei andere informatie over de Bond en de verenigingen te vinden. De wedstrijduitslagen worden sinds 2004 ook op de teletekst van Omrop Fryslân geplaatst, te weten de pagina’s 363/364. 

Als keuringsrapport wordt er bij elke wedstrijd door de wedstrijdleiding een wedstrijdformulier ingevuld. Het bevat gegevens over de toestand van de accommodatie en andere voor een goed verloop van de wedstrijd belangrijke zaken. Na afloop van de wedstrijd wordt het met de contactpersoon van de afdeling besproken en ondertekend. De fierljepaccommodaties dienen steeds volgens tekening en richtlijnen, in overleg met de TC, te worden aangelegd en onderhouden. Verplichtingen en verboden die uit de statuten voortvloeien kunnen door het Huishoudelijk Reglement niet verzwakt of onwerkzaam worden. 


Hoofdstuk 1

 Artikel 1. Hoofd Bestuur 

Het Hoofd Bestuur bestaat uit tenminste 7 leden, te weten: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden. Deze functies worden in onderling overleg geregeld. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Vanuit de TC en de LV nemen de voorzitters plaats in het HB. Op de Algemene Leden Vergadering (zie hoofdstuk 2 Art. 8 HR) worden de andere leden gekozen. Ieder jaar zijn twee leden aftredend en terstond herkiesbaar. Een rooster van aftreden dient beschikbaar te zijn (Art. 9.5 Statuten). In bijzondere gevallen is tussentijds aftreden mogelijk (Art. 9.4 Statuten). Bij vacatures kan het HB zelf nieuwe kandidaten voordragen; ook de FLB afdelingen (zie hoofdstuk 1 Art. 5 HR) kunnen kandidaat bestuursleden voordragen. Vóór 1 januari moet dit gemeld zijn bij het secretariaat van het HB. 


Artikel 2. Technische Commissie 

De Technische Commissie bestaat uit minimaal 9 leden, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaalcommissaris/chauffeur. Ze worden door het HB benoemd, in de functie van TC-wedstrijdleider of TC-chauffeur. Deze functies worden in onderling overleg geregeld. De voorzitter neemt in principe plaats in het HB, is dit niet mogelijk dan kan een ander TC- en/of HB-lid de TC in het HB vertegenwoordigen c.q. hier voor worden aangewezen. 


Artikel 3. Wedstrijdsecretariaat 

Het Wedstrijdsecretariaat is belast met de totale administratie van de fierljepwedstrijden. Daartoe is ze aanwezig op de fierljepwedstrijden en houdt daar alle afstanden bij. 


Artikel 4. Ljeppers Vereniging 

De Ljeppers Vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de ljeppers/sters bij het HB. Het is de taak van de LV om het HB en de TC te adviseren aangaande alle ljepactiviteiten. Uitsluitend op de wedstrijden uitkomende ljeppers/sters kunnen lid zijn van de LV. Uit deze gelederen worden tenminste 3 leden gekozen, die in onderling overleg de bestuursfuncties verdelen; voorzitter, secretaris en penningmeester. Ieder jaar is 1 lid aftredend en terstond herkiesbaar. De voorzitter neemt automatisch plaats in het HB.  
De Ljeppers Vereniging is om de twee jaar belast met de organisatie van een gezamenlijk busreis naar de Tweekamp in Holland. Dit wordt financieel mede mogelijk gemaakt door bond, daar gelijktijdig de eerdere individuele reiskostenvergoeding die t/m 2008 via de afdelingen liep, toen is vervallen. 
De meerkosten van de busreis zullen door de LV in rekening worden gebracht bij; deelnemers, begeleiders en supporters. 


Artikel 5. FLB Afdelingen 

De vereniging kent leden in de vorm van FLB-Afdelingen. Uitsluitend rechtspersonen, dus afdelingen met eigen Statuten en een eigen Huishoudelijk Reglement kunnen toegelaten worden als lid van de vereniging. Ze dienen daartoe schriftelijk een verzoek in te dienen (Art. 5.1 Statuten). 
Het doel van de FLB-Afdeling dient overeenkomstig de Statuten van het FLB te zijn. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht. Naam en adres, ook van de bestuurders van deze Afdeling dient bij het HB bekend te zijn. Bestuurswisselingen dienen steeds aan het HB worden gemeld. 
De FLB-Afdelingen organiseren wedstrijden, zorgen voor trainingsmogelijkheden, stellen het daarvoor benodigde materiaal beschikbaar en stimuleren het fierljeppen daar waar mogelijk. Gekwalificeerde leden ljeppers/sters van de FLB-Afdelingen komen voor een licentie in aanmerking en kunnen aan officiële wedstrijden deelnemen, indien hun ledenafdelingen tijdig de contributie voor het betreffende seizoen hebben voldaan. 
De overige ljeppers/sters kunnen in onderlinge wedstrijden uitkomen. De door de FLB-Afdeling te betalen contributie dient afgedragen te worden aan de penningmeester van het HB vóór de Agenda Vergadering. (zie hoofdstuk 2. Artikel 13 HR). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld. Bovendien moet elke FLB-Afdeling voor ieder geregistreerd lid van die Afdeling een jaarlijks vast te stellen bedrag overmaken op de rekening van de penningmeester van het HB. Ook andere nota’s of vergoedingen dienen vóór de Agenda Vergadering te zijn voldaan.  
Alleen bij het FLB aangesloten Afdelingen kunnen officiële wedstrijden organiseren. Deze wedstrijden zijn onderworpen aan de regels en normen zoals vastgelegd in het Wedstrijd Reglement en de Technische Instructies Fierljepaccommodaties. Als hulp bij de organisatie is beschikbaar de Organisatie van Fierljepwedstrijden. Deze staat vermeld achter in de Technische Instructies. Voor de Nederlandse Kampioenschappen is een extra draaiboek verkrijgbaar.
Wil een FLB-Afdeling in aanmerking komen voor het organiseren van officiële wedstrijden, dan dient deze Afdeling te beschikken over een accommodatie goedgekeurd door de TC, met minimaal 3 schansen. 
Het conceptprogramma en de raambiljetten worden aangeleverd door het HB. Advertenties en/of artikelen in de (regionale)pers, dient de Afdeling zelf te verzorgen. Alle door de FLB-Afdeling te ontplooien reclame activiteiten met het oog op een te organiseren wedstrijd, mogen niet strijdig zijn met de belangen van de hoofdsponsor van het FLB. Subsponsoring is alleen dan toegestaan, als het HB daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (zie hoofdstuk 4 Artikel 21 HR). 
Wedstrijdleiders worden door de TC aan de Afdeling toegewezen. 
Voor wedstrijdcommentaar dient de Afdeling zelf een door het HB gekwalificeerde Commentator te benaderen. Het HB streeft naar een zo groot mogelijke keuze aan commentatoren. 
Een FLB-Afdeling kan niet door het HB verplicht worden jaarlijks 1 of meerdere wedstrijden te organiseren. Het ontheft de Afdeling niet van de verplichting tot het afdragen van de jaarlijkse contributie. 
FLB-Afdelingen die in de door hen te organiseren wedstrijd af willen wijken van de normale wedstrijdopzet, kunnen dat uitsluitend doen met de uitdrukkelijke toestemming van het HB. De toestemming wordt alleen verleend, na schriftelijke aanvraag voor de aangegeven wedstrijd. 
De te volgen opzet dient duidelijk te zijn omschreven. 
FLB-Afdelingen die het Nederlandse Kampioenschap wensen te organiseren kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Ze dienen dit vroegtijdig bij het HB aan te melden. Na overleg met de TC en LV beslist het HB over de toewijzing. 
Tijdens de Agenda Vergadering worden de wedstrijden voor het komende seizoen vastgesteld. Iedere afdeling organiseert per seizoen maximaal drie 1e klasse wedstrijden en drie 2e klasse wedstrijden, te weten voor iedere klasse een wedstrijd per periode. De Tweekamp, NFM, Fryslân Cup en NK zijn extra wedstrijden. 
Ook de bijzondere wedstrijden zoals Nederlandse Kampioenschappen en de Tweekamp worden vastgesteld. Ook de data voor de Nederlandse Fierljep Manifestatie en de Fryslân Cup worden bekend gemaakt. 
Het is toegestaan prijzen in de vorm van; geld, waardebonnen en/of goederenprijzen ter beschikking te stellen aan winnaars en de nummers 1 t/m 3 van wedstrijden. 
In alle klassen hanteren wij het zelfde aantal prijzen, dus overal 3. Zie artikel 10, lid 8 Supplement FLB. 
Als dagkampioenprijs kan een wisselprijs beschikbaar gesteld worden. 
De Afdeling dient er zelf voor te zorgen, dat de desbetreffende winnaars deze wisselprijzen tijdig terug bezorgen. Bij al deze te winnen prijzen dient er voor alle categorieën een evenredige prijs beschikbaar te zijn.
De prijsuitreiking bij 1e en 2e klasse-wedstrijden dienen plaats te hebben gevonden binnen een half uur nadat de laatste sprong van de wedstrijd is gemaakt, m.u.v. bijzondere wedstrijden, waarbij eerst een huldiging aan de orde is. 
Het is fierljeppers/sters, die via hun Afdeling zijn aangesloten bij het FLB, te allen tijde verboden gelden of andere beloningen, voortvloeiende uit activiteiten verband houdende met het fierljeppen en/of het FLB, ten eigen bate in ontvangst te nemen, tenzij toestemming is verkregen van het HB van het FLB. 
Voor onoverkoombare geschillen, kent het FLB een Geschillen Commissie, die zich bedient van een geschillenreglement. Hierin zijn opgenomen de samenstelling van de Commissie, de regels, normen en afspraken in geval van een geschil. 
Indien een individueel lid van het HB persoonlijk betrokken is bij een geschil, neemt hij/zij tijdens de behandeling van dat geschil geen deel aan de vergadering. 
Het geschillenreglement dient onvoorwaardelijk door de Afdeling en haar leden onderschreven en gerespecteerd te worden. 
Voor volledige informatie zij verwezen naar het Geschillen Reglement, waarvan geacht wordt dat alle Afdelingssecretarissen er een exemplaar bezitten. 
Bij stemming van zowel personen als zaken is het gestelde in hoofdstuk 2 Artikel 8 van toepassing. 
Een FLB-Afdeling die zijn lidmaatschap wil beëindigen, dient dit schriftelijk vóór 1 december kenbaar te maken aan het secretariaat van het HB (Art. 7.2 Statuten). 


Artikel 6. Ereleden, leden van verdienste, super vrijwilligers 

Ereleden worden op voorstel van het HB, op grond van hun inspanning voor het fierljeppen, door de ALV benoemd (Art. 4.3 Statuten). Dit betreft personen die zich wegens hun “buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging hebben onderscheiden”. 
Bij deze titel hoort de toekenning van een speciale Bondsoorkonde. Ze worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ALV, opgenomen in “Op ‘e Skâns” en uitgenodigd voor bijeenkomsten en wedstrijden met een bijzonder karakter. 
Ereleden behoeven geen lid te zijn van een FLB-Afdeling. Ze hebben geen stemrecht. 

Zilveren of gouden ere-polskes 
Aan personen die zich langdurig en/of bijzonder verdienstelijk voor het fierljeppen hebben gemaakt, kan het FLB als blijk van waardering een zilveren of gouden pols in de vorm van een speld uitreiken. 
De afdelingen kunnen hiervoor kandidaten aan het Hoofd Bestuur voordragen. In principe wordt onder “langdurig” een periode van respectievelijk 25 of 40 jaar verstaan. 

Span Award 
Aan “super vrijwilligers” -niet zijnde actieve ljeppers, benoemde officials of bestuursleden van de afdelingen en/of bond- die zich met volle overtuiging en belangeloos inzetten voor de fierljepsport, kan het FLB als blijk van waardering de “Span Award” toe kennen. Deze Award bestaat uit een speciale bondsoorkonde. De afdelingen kunnen hiervoor eenmaal per jaar kandidaten aan het Hoofd Bestuur voordragen, maar het HB-FLB beslist over de toekenning en kan dit ook op eigen initiatief doen. In principe wordt de “Span Award” tijdens de Jaarvergadering uitgereikt. 


Artikel 7. Fierljepfreonen 

Het FLB kent “freonen” oftewel donateurs van de vereniging. De bedoeling hiervan is zoveel mogelijk mensen betrokken te laten zijn/blijven bij het fierljeppen en de fierljepfamilie. 
De freonen betalen jaarlijks een bescheiden bijdrage en ontvangen hiervoor als tegenprestatie: het ledenblad “Op ’e Skâns”, worden i.s.m. de LV uitgenodigd voor gezellige activiteiten, zijn welkom als gast bij de ALV, komen in aanmerking voor korting op de supporterskaart, op FLB uitgaven en krijgen een eervolle vermelding in de ere galerij ”freonen fan it ljeppen”. 


Artikel 8. Geschillen Commissie 

De Geschillen Commissie wordt op voordracht van het HB jaarlijks door de ALV benoemd. Ze bestaat uit 3 leden. Het is niet noodzakelijk dat deze leden uit FLB gelederen komen, maar ze dienen wel goed geïnformeerd te zijn over fierljepzaken. 
Ze bedienen zich van het Geschillen Reglement. 


Hoofdstuk 2

Artikel 8. Algemene Leden Vergadering 

Het hoogste gezag van de vereniging berust bij de ALV. Daartoe vindt binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar een ALV plaats (in de maand maart of april). 
De secretaris van het HB zorgt er voor dat de uitnodigingen bij voorkeur 2 a 3 weken vóór de te houden vergadering bij de secretarissen van de FLB-Afdelingen binnen zijn. 
Ook wordt er een uitnodiging verstuurd naar de Ere Leden, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. 
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van het gevoerde bestuur. 
Het jaarverslag, het financiële verslag en de notulen van de vorige vergadering liggen ter inzage in de vergaderruimte. Ook de TC brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit. 
De door de ALV ingestelde kascommissie brengt verslag uit. Goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en verantwoording door de ALV, strekt het HB tot décharge (art. 11.2.3.4 Statuten). 
Tijdens de ALV vindt besluitvorming plaats over de door (alle) geledingen van het FLB –tijdig schriftelijk- ingebrachte voorstellen, nadat deze (eerder) inhoudelijk zijn besproken in de Adviesraadvergaderingen en door het HB zijn geagendeerd. 
Behandeling van een pas ter vergadering, door één of meer afdelingen, ingebracht voorstel vindt alleen plaats als tenminste 50% van de door de afdelingen uit te brengen stemmen, de verzoekende afdeling daarbij schriftelijk ondersteunen. 
Stemmen over personen en/of zaken dient volgens art. 13 van de Statuten te geschieden. Het door de leden afdelingen namens hun Afdeling uit te brengen stemmen bedraagt voor:

 • FLB-Afdeling zonder leden: 3 stemmen 
 • FLB-Afdeling met 1 t.e.m. 10 leden: 5 stemmen 
 • FLB-Afdeling met 11 t.e.m. 20 leden: 7 stemmen 
 • FLB-Afdeling met 21 t.e.m. 30 leden: 9 stemmen 
 • FLB-Afdeling met meer dan 30 leden: 11 stemmen  

Een FLB-Afdeling kan een verdeeld stemgedrag vertonen. Bijvoorbeeld: Een Afdeling met 5 stemmen kan met 3 stemmen voor en 2 stemmen tegen uitkomen. 
Tijdens de jaarlijkse ALV dienen de volgende zaken in ieder geval geregeld te worden: 

 • Benoemen Kascontrole Commissie 
 • Benoemen Geschillen Commissie 
 • Vaststellen van de hoogte van de contributie per Afdeling 
 • Vaststellen van de hoogte van afdracht voor geregistreerde leden per Afdeling 
 • Vaststellen van de hoogte van verschillende onkostenvergoedingen 

De ALV wordt voorgezeten door de voorzitter van het HB en, zo mogelijk, op een centraal gelegen plaats gehouden. 


Artikel 9. Vergaderingen van het Hoofd Bestuur 

Het HB vergadert doorgaans 1 maal per maand op een, zo mogelijk, vast tijdstip en op een centraal gelegen plaats. 
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij delegeert, controleert, enz. HB leden ontvangen geen vergoeding voor hun aanwezigheid. Wel zijn de vergaderingen vrij van consumptiekosten. Gemaakte reiskosten kunnen, op aanvraag, voor een vastgestelde vergoeding in aanmerking komen. Bij vergaderingen thuis bij een van de HB leden, kan door de penningmeester een door het HB vastgestelde vergoeding verstrekt worden. 


Artikel 10. Vergaderingen van de Technische Commissie 

De TC vergadert doorgaans 2 maal per jaar op een, zo mogelijk, vast tijdstip en op een centraal gelegen plaats. De notulen van de TC vergaderingen worden ook naar de secretaris van het HB verzonden. 
De 1e vergadering wordt gehouden in het najaar, direct na het fierljepseizoen.
Hierin worden de afgelopen wedstrijden geëvalueerd. Verder wordt de toestand van de verschillende accommodaties besproken. Van het resultaat van deze bespreking over hun accommodatie krijgen de FLB-Afdelingen bericht. 
TC leden ontvangen geen vergoeding voor hun aanwezigheid. Wel zijn de vergaderingen vrij van consumptiekosten. 
Gemaakte reiskosten kunnen, op aanvraag, voor een vastgestelde vergoeding in aanmerking komen. Bij vergaderingen thuis bij een van de TC leden, kan een door het HB vastgestelde vergoeding verstrekt worden. 


Artikel 11. Vergaderingen van de Ljeppers vereniging 

De LV vergadert naar bevinden van het LV bestuur. In ieder geval 1 maal per jaar, direct na afloop van het fierljepseizoen. 
De vergaderkosten zijn voor rekening van de LV. 


Artikel 12. Adviesraad vergaderingen 

Voor adviesraad vergaderingen worden alle leden van het HB, de TC, bestuursleden van de LV en vertegenwoordigers van de FLB-Afdelingen uitgenodigd. De secretaris van het HB verstuurt de uitnodigingen voor deze vergadering. De vergaderfrequentie is 2 maal per jaar, waarbij het afgelopen en het komende seizoen de revue moeten passeren. De vergadering wordt gehouden op een centraal gelegen plaats. 


Artikel 13. Agenda vergaderingen 

Jaarlijks vindt vóór 25 september de wedstrijdagendavergadering plaats. 
Uitgangspunten: 
1. Per jaar wordt in overleg met de afdelingen vastgesteld wanneer het seizoen start en eindigt. 
2. Eerst worden twee volledige verdeelrondes gehouden, zie de werkwijze. In de 3e ronde vindt eerst toewijzing plaats van de 1e klasse wedstrijd aan It Heidenskip en IJlst dit daar de NFM en de FC geen klassementswedstrijden zijn. Daarna volgt nog een ronde om de bijbehorende 2e0 klasse wedstrijden te verdelen. Alle afdelingen hebben recht op 1 vaste wedstrijd op de agenda ofwel de automatische toewijzing van de 1e wedstrijd genoemd. Hierbij is de verdeling als volgt: 
3. a) Joure: de laatste woensdag in juli de ‘Lege Wâlden Cup’. (n.v.t. per 2016) 
b) Winsum: 2e zaterdag in augustus “FK” 
c) Grijpskerk: 3e zaterdag in augustus / de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, de “Ello Sterenborg Bokaal” 
d) Burgum: 3e zaterdag in juli “Keningsljeppen” 
e) Zwaagwesteinde: 1e zaterdag in augustus “Westereender Keapmantsje” (n.v.t. per 2009) f) Buitenpost: de vrijdag voor de 1e woensdag in augustus 
g) It Heidenskip: de laatste zaterdag in juli “NFM” 
h) IJlst: de woensdag voor het NK in augustus “Fryslân Cup” 
i) Het NK vindt plaats op de 4e zaterdag in augustus. 
j) De Tweekamp vindt plaats op de 1e zaterdag in juli. 
4. De overige wedstrijddata worden op de gebruikelijke wijze verdeeld. 
5. Voor zover het een reserve, uitwijkdatum betreft, blijft deze voorrang houden gezien ook de afspraken met de PBH. Dit is het risico voor de betreffende afdelingen. 
6. Deze zes wedstrijden gezamenlijk dragen de benaming “Gouden Rige” en worden als “fierljepklassiekers” beschouwd. 
7. Op de vrijdag voorafgaand aan de Tweekamp, het FK en de NK worden geen wedstrijden georganiseerd. Deze dag worden vrij gehouden voor training. 
8. De zaterdag volgend op de wedstrijden genoemd bij de Tweekamp, het FK en de NK zijn in principe reservedata voor de desbetreffende wedstrijden. Op deze zaterdagen kunnen wel wedstrijden worden ingepland. Echter, indien de Tweekamp, het FK en het NK uitgesteld moeten worden, komen de ingeplande wedstrijden op de daarop volgende zaterdagen te vervallen. 
9. Op maandagavond worden geen wedstrijden georganiseerd. Deze avond wordt gereserveerd voor trainingen en inhaalwedstrijden. Uitzondering hierop zijn de weken waarin de donderdag en vrijdag wordt gereserveerd voor training.
10. Iedere afdeling organiseert –naast bovengenoemde- maximaal twee 1e klasse wedstrijden en twee 2e klasse wedstrijden, te weten voor iedere klasse een wedstrijd in de maand mei/juni, voor iedere klasse een wedstrijd in de maand juli en voor iedere klasse een wedstrijd in de maand augustus. De Tweekamp, NFM, Fryslân Cup en NK zijn extra wedstrijden. 
11. Per klasse worden maximaal 2 wedstrijden per week georganiseerd, waarbij de dinsdagavond in principe wordt gereserveerd voor de 2e klasse en de woensdagavond voor de 1e klasse. 
12. Tussen de wedstrijden zit per klasse bij voorkeur minimaal één rustdag. 
13. Promotie/degradatie vindt plaats aan het eind van de maanden juni, juli en in augustus voorafgaand aan het NK.

Werkwijze:
1. De afdelingen kunnen hun eerste voorkeur eventueel voorafgaand aan de wedstrijdagendavergadering schriftelijk indienen bij de secretaris van het Hoofd Bestuur. 
2. Tijdens de vergadering wordt als eerste de eerste voorkeur van alle afdelingen geïnventariseerd en op basis van de uitgangspunten bekeken of deze goedgekeurd kan worden. 
3. Vervolgens wordt voor iedere onder punt 2 ingeplande 1e klasse wedstrijd een 2e klasse wedstrijd (tegenwedstrijd) ingepland. Deze wedstrijd dient bij voorkeur één of twee dagen voor of na de 1e klasse wedstrijd plaats te vinden. 
4. De punten 2 en 3 worden herhaald voor de tweede door de afdelingen te organiseren wedstrijden voor de 1e en 2e klasse. 
5. De punten 2 en 3 worden herhaald voor de afdelingen die een derde wedstrijd voor de 1e en 2e klasse organiseren.

Wanneer 2 of meer FLB-afdelingen vasthouden aan dezelfde wedstrijddatum, dan wordt de wedstrijd toegewezen aan de Afdeling die ook voor de 1e TK een wedstrijd organiseert. 
Is dit niet het geval of hebben beide een wedstrijd voor de 1e TK, dan wordt er geloot om toewijzing. Zou het volgende jaar de zelfde situatie zich tussen dezelfde Afdelingen voordoen, dan wordt de wedstrijd toegewezen aan de Afdeling die het vorige jaar is afgevallen. 
De vergadering wordt gehouden op een centraal gelegen plaats. 
De agenda voor de jeugdwedstrijden 3e klasse wordt tijdens de agendavergadering vastgesteld. 
Vanaf seizoen 2010 gaat het hierbij om 14 wedstrijden ofwel 2 per afdeling; te verdelen 1e periode 5, 2e periode 5 en 3e periode 4. Zie voor meer informatie Supplement FLB op het WR NFB. 


Artikel 14. Vergaderingen met de Polsstokbond Holland en de Nederlandse Fierljep Bond 

Na afloop van het fierlljepseizoen vindt een vergadering plaats met vertegenwoordigers van het HB, de TC en de LV van het FLB en vertegenwoordigers van de PBH. 
Om de beurt organiseren FLB en PBH deze vergaderingen en wisselt het voorzitterschap. 


Artikel 15. Vergaderingen voor bijzondere wedstrijden 

Voor de organisatie van bijzondere wedstrijden wordt door het HB een commissie gevormd. Deze commissie bestaat minimaal uit 1 HB en 1 TC lid. 
Op de voorbereiding/evaluatie vergadering (zie draaiboek NK) voor de te organiseren wedstrijd geven zij advies en aanwijzingen. 


Hoofdstuk 3

Artikel 16. Taken HB 

Het HB is belast met de taak de vereniging te besturen en daarbij al die taken te regelen, die een vlot en goed verloop van alle activiteiten die het fierljeppen betreffen garanderen. 
Hieronder valt in ieder geval het onderhouden van contacten met en het informeren van de FLB-Afdelingen, de TC, en de LV. Verder het onderhouden van contacten met het Nederlandse Fierljep Bond en de Polsstok Bond Holland. 
Op voordracht van het HB dient jaarlijks op de ALV een kascontrole commissie te worden benoemd (art. 11.2 Statuten). 
Ook dient op voordracht van het HB een Geschillen Commissie te worden benoemd. Deze GC dient uit 3 leden te bestaan. Zij behoeven niet uit FLB gelederen te komen, maar dienen wel goed op de hoogte te zijn van zaken over het fierljeppen. 
Het HB benoemt TC leden, kan commissies aanstellen en weer ontbinden, adviseurs en coördinatoren benoemen en ontslaan. 

De volgende taken en verplichtingen dienen in ieder geval door het HB vervuld te worden:

 • Het notuleren tijdens de ALV 
 • Het samenstellen van een jaarverslag door de secretaris 
 • Het samenstellen van een financieel verslag door de penningmeester 
 • Het jaarlijks vaststellen van de contributie en afdracht voor geregistreerde leden 
 • Het jaarlijks instellen van een kascontrole commissie 
 • Het jaarlijks instellen van een Geschillen Commissie 
 • Het jaarlijks instellen van bijzondere wedstrijden commissies (FK, NK, TK) 
 • Het jaarlijks vaststellen van de hoogte van evt. onkosten vergoedingen 
 • Het jaarlijks uitgeven van “Op ‘e Skâns” • Het jaarlijks bekend maken van een rooster van aftreden  

Opm.:

 • De notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en het financiële verslag dienen tijdens de ALV waarbij deze punten zijn geagendeerd, ter inzage aanwezig te zijn. 
 • De penningmeester en de secretaris van het HB hebben het recht zich te laten bijstaan door derden, die voor hun hulp een financiële vergoeding kunnen bedingen. De aanvraag en de vergoeding vereisen goedkeuring van het HB.
 •  Bij overdracht van het secretariaat en penningmeesterschap dienen bescheiden en archief onmiddellijk bij in dienst treden van de nieuwe functionarissen overgedragen te worden. De verantwoording hiervoor ligt bij de aftredende functionaris. 

Artikel 17. Taken TC 

De TC is onder supervisie van het HB belast met de uitvoering van en het toezicht op de naleving van het WR. 
De TC is belast met het beheren van alle materiaal, eigendom van het FLB en benodigd voor het fierljeppen. 
Tijdens de verschillende wedstrijden treedt (treden) altijd een lid (leden) van de TC op als wedstrijdleider(s)/scheidsrechter. 
Hierbij wordt één lid aangewezen als aanspreekpunt/woordvoerder. De TC registreert de kampioenstitels en records. 
De TC adviseert in alle technische en organisatorische zaken het fierljeppen betreffende. 
Hiertoe hanteert zij het WR, stelt de Technische Instructies Fierljepaccommodaties, Organisatie Fierljepwedstrijden en Wedstrijd Draaiboeken samen. Technische tekeningen van fierljepschansen, polsstokken enz. worden in archief gehouden bij het secretariaat van de TC. 
Voor bijzondere delen van haar taak kan de TC een subcommissie instellen (zie Wedstrijdsecretariaat). 
De volgende taken en verplichtingen dienen in ieder geval door de TC vervuld te worden: 

 • Het bijwonen van FLB vergaderingen. 
 • Het notuleren van TC vergaderingen en deze notulen door te geven aan het HB. 
 • Een lijst samen stellen van de toestand van de accommodaties aan het eind van het seizoen. 
 • Alle accommodaties voor aanvang van het seizoen keuren en de keuringsrapporten aan de verschillende Afdelingen toezenden, even als aan het HB. 
 • Het (mede-) actueel houden van het WR, de TI en de draaiboeken; wijzigingen voor het WR en TI dienen, na goedkeuring door het HB, voorgesteld te worden aan de ALV. 
 • Het voor iedere wedstrijd keuren van de betreffende fierljep-accommodatie en alle resultaten voor de aanvang van de wedstrijd te vermelden op een keuringsformulier en deze te ondertekeningen door de TC en de afdelingsvertegenwoordiger. Laatst genoemde ontvangt een afschrift. 
 • Het vóór iedere wedstrijd nameten van de meetlijn en sector breedten. 

Verder dient de TC al die taken te vervullen, daarbij geleid door het WR, die een vlot verloop van de fierljepwedstrijden waarborgen. 


Artikel 18. Taken Wedstrijd Secretariaat 

Het Wedstrijdsecretariaat is in overleg met de TC belast met: 

 • Het samenstellen van de Groepsindeling 
 • Het samenstellen van de Klassenindeling 
 • Het vaststellen van de Ljepvolgorde 
 • Het uitgeven van de Startkaart. Het Wedstrijdsecretariaat stelt de startkaarten tijdens de ALV beschikbaar aan de afdelingssecretarissen. De afdeling is verantwoordelijk voor de uitreiking aan de ljepper en de ondertekening van de eigen verklaring. 
 • Het registreren van alle afstanden, records en kampioentitels
 • Het maken van een klassement 
 • Het uitvoeren van de promotie/degradatie regeling 
 • Het in- en uit schrijven van ljeppers 
 • Het concept programma verzorgen; de Afdeling kan naar behoefte dit concept kopiëren  
 • Het noteren en in archief houden van alle records 
 • Het zich laten informeren over records van de PBH 

Het Wedstrijdsecretariaat stelt de startkaarten tijdens de ALV beschikbaar aan de afdelingssecretarissen. 


Artikel 19. Taken Demo-team 

Het FLB kent een zogenaamd demoteam, hierin zijn voornamelijk ljeppers actief, meestal gaan er 1 of 2 begeleiders mee. De grote van het team kan variëren tussen minimaal 2 tot maximaal 12 leden. Het demoteam is namens het FLB belast met: 

 • het verzorgen van fierljepdemonstraties op locatie 
 • het geven van voorlichting over de sport en deze te promoten 
 • het ter plaatse laten zien wat fierljeppen is door het maken van demo (voorbeeld) sprongen 
 • begeleiden van de recreatieve deelnemers ter plaatse bij het oefenen en het maken van fierljepsprongen 
 • het vervullen van alle andere taken die bij het verzorgen van een demonstratie horen 

Het HB benoemt een democoördinator(-en). Hij is het eerste aanspreekpunt voor de aanvragende organisatie en de deelnemende ljeppers. Hij geeft informatie en maakt concrete afspraken over uit te voeren demo’s. M.b.t. het formele, zakelijke deel (contracten, offertes en nota’s) wordt hij door de penningmeester van het FLB bijgestaan. Verder regelt de democoördinator de samenstelling/werving van een demoteam en coördineert het vervoer. 
Het HB heeft een brochure: “Instructie democoördinator en informatie voor de leden van het demoteam” vastgesteld, waarin de werkwijze en de rechten en plichten staan vermeld. 


Artikel 20. Taken Officials 

Officials zijn bestuurders, leden, vrijwilligers die voor of namens de Bond of de aangesloten afdelingen activiteiten of taken uitvoeren. Tot de Bonds- ofwel FLB-officials worden gerekend: Bestuur, Technische Commissie, inclusief chauffeur(s), Wedstrijdsecretariaat, Commentatoren en het Demoteam. 
Bij fierljepwedstrijden worden verschillende functionarissen ingeschakeld voor een vlot en soepel verloop van de wedstrijd. Het is geen van deze officials toegestaan een dubbelfunctie te bekleden. 
Zie voor uitgebreide informatie over hun taak hoofdstuk 4 van het WR. 


Hoofdstuk 4

Algemeen: 
Alle rekeningen van het FLB aan de afdelingen over het desbetreffende seizoen dienen vóór 1 december aan de penningmeester van het FLB te zijn betaald. Zo niet, dan wordt 5% rente per maand in rekening gebracht. 

Artikel 21. Sponsoring 

Sponsoring van activiteiten binnen FLB verband worden altijd door het HB, of een commissie uit het HB van het FLB geregeld. De door de sponsor beschikbaar gestelde financiële middelen worden door het HB beheerd en na overleg met de ALV besteed. 
Subsponsoring van FLB-Afdelingen is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van het HB. In principe is subsponsoring alleen mogelijk in de vorm van reclameborden op de accommodaties, trainingspakken en tassen. 
Met ingang van het seizoen 2010 is voor ljeppers individuele sponsoring in combinatie met subsponsoring van het FLB mogelijk. 
Dit is vertaald in het mogelijk maken van een sponsoruiting (via een logo/naam) op broekje van het fierljeptenue, daarnaast mogen polsbandjes en sokken benut worden voor een sponsornaam, evenals een aantal losse attributen. 
Hiervoor betaald de ljepper een vergoeding van € 150,00 per seizoen aan het FLB. Deze bijdrage wordt gezien als een solidariteitsheffing t.o.v. de ljeppers, die het niet lukt sponsorinkomsten te verwerven. 
Dit aanbod/deze afspraken worden als één pakket beschouwd. De uitwerking hiervan is opgenomen in het sponsorreglement. 
Verder is het ljeppers, bij wijze van proef toegestaan, strakke shirts, zogenaamde suites te dragen, mits die qua kleurstelling, uitvoering, nummering en sponsorlogo’s gelijk zijn aan de huidige shirts van de hoofdsponsor. 
Ook dit is nader uitgewerkt en opgenomen in het sponsorreglement. Het sponsorreglement wordt jaarlijks gepubliceerd in “Op ‘e Skâns”. 


Artikel 22. Toegangsbewijzen 

Door de penningmeester van het FLB worden drie soorten toegangskaarten uitgegeven. 

A. Kaart voor Officials (kleur wit) 
Deze toegangskaart wordt gratis verstrekt aan HB, TC, WS, GC, Commentatoren en Ere leden. Ook wordt deze kaart verstrekt aan (hoofd)sponsoren en staat op naam van het bedrijf. 
De kaarten zijn per seizoen, voor alle onder auspiciën van het FLB georganiseerde wedstrijden, geldig voor twee personen.

B. Kaart voor Trainers (kleur geel) 
Deze kaart is bestemd voor trainers c.q. begeleiders van ljeppers en komt op naam te staan van de afdeling. Afhankelijk van de grootte van de afdeling kunnen er twee tot max. vier kaarten worden aangevraagd. 
De afdelingen vragen kaarten aan bij de penningmeester van het FLB, die vervolgens de aanvraag beoordeeld a.d.h.v. de leden aantallen. De kaart is geldig voor één persoon en geeft recht op toegang tot alle onder auspiciën van het FLB georganiseerde wedstrijden. 
De kosten worden in rekening gebracht bij de afdeling. De afdeling vraagt deze kaarten aan bij de penningmeester, ruim vóór de ALV. 
De kaarten worden tijdens de ALV uitgereikt aan de afdelingen. 
De kaart kost € 5,00. Evt. prijswijzigingen worden vastgesteld op de ALV.

C. Kaart voor Supporters (seizoenkaart kleur groen) 
Deze kaart is bestemd voor trouwe bezoekers van fierljepwedstrijden en komt op naam van de aanvrager te staan. 
De kaart is geldig voor één persoon en geeft recht op alle onder auspiciën van het FLB georganiseerde wedstrijden behalve het FK, NK, FC, NFM en de Tweekamp. 
De kaarten kunnen individueel of via de afdeling aangevraagd worden bij de penningmeester van het FLB. 
De kosten van de kaart bedragen € 20,00. Deze kaarten worden ook via de afdeling in rekening gebracht. Individuele aanvragen dienen contant te worden afgerekend met de penningmeester. Na afloop van het seizoen worden de via de afdeling verkochte kaarten volgens de volgende modus aan de afdelingen terug betaald. 
Van de totale inkomsten wordt, na aftrek van € 5,00 drukkosten en administratieve afhandeling per kaart, het resterende bedrag verdeeld a.d.h.v. het aantal 1e klasse wedstrijden per afdeling. Evt. prijswijzigingen worden vastgesteld op de ALV. 


Artikel 23. Schade aan FLB bezittingen 

Schade aan FLB bezittingen, die door een lid of leden van een FLB-Afdeling is toegebracht, moet door dit lid of leden worden vergoed. De hoogte van het schadebedrag wordt in overleg met het HB vastgesteld. Bij verschil van mening wordt een beroep gedaan op de Geschillen Commissie, waarbij gehandeld moet worden zoals in het Geschillen Reglement is beschreven. 


Artikel 24. Verzekeringen 

Schade aan FLB bezittingen, die door een lid of leden van een FLB-Afdeling is toegebracht, moet door dit lid of leden worden vergoed. De hoogte van het schadebedrag wordt in overleg met het HB vastgesteld. Bij verschil van mening wordt een beroep gedaan op de Geschillen Commissie, waarbij gehandeld moet worden zoals in het Geschillen Reglement is beschreven.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of vermissing van goederen die de ljepper er of diens begeleider(s) voorafgaande, tijdens of na afloop van een fierljepwedstrijd, training of demonstratie of andere verenigingsactiviteit, in zijn/haar bezit heeft. 
De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt mede voor de door of namens de vereniging en/of afdeling ingeschakelde vrijwilligers. 
In aansluiting op bovenstaande, dient iedere ljepper of diens ouder/verzorger(s) – indien deze de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt – voor de aanvang van ieder seizoen hiervoor een schriftelijke (eigen risico) verklaring te tekenen. 
Zonder ondertekening wordt er geen licentie afgegeven en is het niet toegestaan deel te nemen aan een wedstrijd, demonstratie of andere FLB-activiteiten. Er volgt dan uitsluiting van deelname, door de TC medegedeeld, na hierover door het wedstrijdsecretariaat te zijn geïnformeerd. 
Het FLB dient zich zowel voor Wettelijke Aansprakelijkheid als voor Bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren. 

N.B.: De afdelingen wordt aangeraden een dergelijke bepaling (als in artikel 24, 25) op te nemen in hun eigen Huishoudelijk Reglement. Het is echter niet zo, dat de afdeling/vereniging door het opnemen van een dergelijke bepaling nimmer aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Het maakt alleen wel duidelijk dat de bewijslast moet komen van diegene, die meent schade geleden te hebben. 


Hoofstuk 5

Artikel 25. Slotbepalingen 

De vereniging eindigt door: 

 • Een besluit van de ALV 
 • Een faillissement 
 • Het ontbreken van leden 

Bij een eventuele ontbinding of vereffening wordt verwezen naar artikel 19 van de Statuten.
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet of onvoldoende voorziet, of in strijd is met bepalingen in het WR of TI, beslist het HB. 
Na, zo mogelijk, de ALV en de TC gehoord te hebben dient zo spoedig mogelijk een betere regeling vastgesteld te worden. 
Wijzigingen van dit HR kan geschieden bij besluit van de ALV (zie art. 20 Statuten). 


Bijlage 1

Eregalerij der oude glorie 

Aan personen die zich langdurig en/of bijzonder verdienstelijk voor het fierljeppen hebben gemaakt, kan het FLB als blijk van waardering een zilveren of gouden pols in de vorm van een speld uitreiken. 
De afdelingen kunnen hiervoor kandidaten aan het Hoofd Bestuur voordragen. In principe wordt onder “langdurig” een periode van respectievelijk 25 of 40 jaar verstaan. 
Daarnaast kent het FLB zogenaamde ereleden. Dit betreft personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Op voordracht van het Hoofdbestuur kunnen dergelijke kandidaten door de Algemene Vergadering tot erelid worden benoemd. Bij deze titel hoort de toekenning van een speciale Bondsoorkonde. 

In het bezit van erepolskes in goud zijn: 

 • Sjoerd Span, erelid 
 • Sjouke van den Akker 
 • Sjoerd Feenstra 
 • Bote Miedema 
 • Lykele Miedema 
 • Teake Veldstra 
 • George Kooyman 
 • Pieter Bult 
 • Hessel Idzinga (09-08-2013) 

In het bezit van de erepolskes in zilver zijn; 

 • Mevr. Van den Akker 
 • Watte Abma 
 • Sake Woudstra, erelid 
 • Anne Piekstra 
 • Jan Faber 
 • Geert Dijkstra 
 • Germ Brouwer 
 • Hessel Idzinga 
 • Tsjeard de Jong 
 • Rindert Rosier 
 • Teake Bult, erelid 
 • Douwe Bult 
 • Pieter Bult 
 • Riemer Wolters 
 • Ale de Boer 
 • Sjoerd Huitema 
 • Eelke Scherjon 
 • Siebe Tjalma 
 • Rimmer Abma 
 • Ello Sterenborg; erelid 
 • Klaas Haanstra 
 • Marten Winia  
 • Rudi Walta 
 • Klaas Spriensma 
 • Jan van der Laan, erelid
 • Rients van der Wal 
 • Wybe Valkema 
 • Hendrik Murk Haanstra
 • Johanna Deinum
 • Wim van der Meer (30-07-2011) 
 • Hans Helmholt (16-04-2012) 
 • Jelle Roorda (16-04-2012) 
 • Jimmo Smit (27-09-2013) 
 • Ronald van den Berg (14-04-2014) 
 • Johannes Rodenhuis (09-08-2014) 
 • Frederik Boersma (29-08-2014) 
 • Auke Postma (29-04-2016) 

Bijlage 2 

Span Award

Aan “super vrijwilligers” – niet zijnde actieve; ljeppers, benoemde officials of bestuursleden van de afdelingen en/of bond – die zich met volle overtuiging en belangeloos inzetten voor de fierljepsport, kan het FLB als blijk van waardering de “Span Award” toe kennen. Deze Award bestaat uit een speciale bondsoorkonde. De naamgeving is een verwijzing en eerbetoon aan Sjoerd Span, grondlegger van het fierljeppen in wedstrijdverband en vele jaren voorzitter van het FLB, en aan zijn zoon Roel Bokke Span, die in de jaren zestig en zeventig zeer succesvol als ljepper is geweest. Als erflater van de familie heeft Roel Bokke Span in 2011 – van harte- ingestemd met het gebruik van de familienaam voor de “Span Award”. 
In het bezit van de “Span Award” zijn; 

 • Ate Westerhof (16-04-2012)  
 • Johannes Hobma (14-04-2014) 
 • Marten Winia (20-04-2015) 
 • Jelle Roorda (18-04-2016)